© Asterixvs | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/f/ - efa
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
∅ - hac
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/k/ - ke
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/l/ - ela
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/m/ - ema
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/n/ - ena
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/p/ - pe
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/k/ - cu
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/t/ - te
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/w/ - ve doble
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
∅ - i grega
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
/z/ - zeta