адыгабзэ » эстоныбз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [kaheksakümmend kaheksa]

Rõhumäärsõnade minevik 2

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [kaheksakümmend kaheksa]

Rõhumäärsõnade minevik 2

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. Mu p--- e- t------ n-------- m------.
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. Mu t---- e- t------ j-------- m------.
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. Mu n---- e- t------ m----- m---- m------.
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. Mu l----- e- t------ j------------- m----.
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. Na- e- t------ t--- k--------.
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. Na- e- t------ v------- m----.
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. Ta e- t------- j------ s---.
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. Ta e- t------- š-------- s---.
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. Ta e- t------- k---- s---.
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. Ma v----- m----- s------.
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. Ma v----- e----- k----- o---.
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. Ma v----- ü-- p------- v----.
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? To------ s- l------- s---------?
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? To------ s- h------ õ--- j---?
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? To------ s- k---- h------ k---- v----?
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. Va------ t------ l----- k---- v----- o---.
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. Na- t------ k---- h----- m------.
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. Na- t------ k---- ü----- o---.