పదబంధం పుస్తకం

te అంకెలు   »   tr Sayılar

7 [ఏడు]

అంకెలు

అంకెలు

7 [yedi]

Sayılar

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు టర్కిష్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను లెక్కపెడతాను Be- s-y-y--um: Ben sayıyorum: B-n s-y-y-r-m- -------------- Ben sayıyorum: 0
ఒకటి, రెండు, మూడు bi-,-iki,--ç bir, iki, üç b-r- i-i- ü- ------------ bir, iki, üç 0
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Ü-- -ada- s-y----um. Üçe kadar sayıyorum. Ü-e k-d-r s-y-y-r-m- -------------------- Üçe kadar sayıyorum. 0
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Sa--ay- de-a- -di--rum: Saymaya devam ediyorum: S-y-a-a d-v-m e-i-o-u-: ----------------------- Saymaya devam ediyorum: 0
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, dört,-beş- ---ı dört, beş, altı d-r-, b-ş- a-t- --------------- dört, beş, altı 0
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది y-d-- sekiz------z yedi, sekiz, dokuz y-d-, s-k-z- d-k-z ------------------ yedi, sekiz, dokuz 0
నేను లెక్కపెడతాను S-----rum. Sayıyorum. S-y-y-r-m- ---------- Sayıyorum. 0
నువ్వు లెక్కపెట్టు Sayı--rs-n. Sayıyorsun. S-y-y-r-u-. ----------- Sayıyorsun. 0
అతను లెక్కపెడతాడు Sayı-----er---). Sayıyor (erkek). S-y-y-r (-r-e-)- ---------------- Sayıyor (erkek). 0
ఒకటి. మొదటిది B-r.-B------. Bir. Birinci. B-r- B-r-n-i- ------------- Bir. Birinci. 0
రెండు. రెండవది İk-.--kin--. İki. İkinci. İ-i- İ-i-c-. ------------ İki. İkinci. 0
మూడు. మూడవది Ü-- -çünc-. Üç. Üçüncü. Ü-. Ü-ü-c-. ----------- Üç. Üçüncü. 0
నాలుగు. నాల్గవది Dört- D-----c-. Dört. Dördüncü. D-r-. D-r-ü-c-. --------------- Dört. Dördüncü. 0
ఐదు. ఐదవది B--.-Beşin-i. Beş. Beşinci. B-ş- B-ş-n-i- ------------- Beş. Beşinci. 0
ఆరు. ఆరవది Al-ı- -l-ınc-. Altı. Altıncı. A-t-. A-t-n-ı- -------------- Altı. Altıncı. 0
ఏడు. ఏడవది Yed-.-Y-d-n--. Yedi. Yedinci. Y-d-. Y-d-n-i- -------------- Yedi. Yedinci. 0
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది S--iz.----iz-nc-. Sekiz. Sekizinci. S-k-z- S-k-z-n-i- ----------------- Sekiz. Sekizinci. 0
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది D-k--------z-nc-. Dokuz. Dokuzuncu. D-k-z- D-k-z-n-u- ----------------- Dokuz. Dokuzuncu. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -