పదబంధం పుస్తకం

te అంకెలు   »   hr Brojati

7 [ఏడు]

అంకెలు

అంకెలు

7 [sedam]

Brojati

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను లెక్కపెడతాను Ja -r--i-: Ja brojim: J- b-o-i-: ---------- Ja brojim: 0
ఒకటి, రెండు, మూడు jed-n, dv-- t-i jedan, dva, tri j-d-n- d-a- t-i --------------- jedan, dva, tri 0
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Bro--m-do----. Brojim do tri. B-o-i- d- t-i- -------------- Brojim do tri. 0
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Ja-broji- -al--: Ja brojim dalje: J- b-o-i- d-l-e- ---------------- Ja brojim dalje: 0
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, če----, p----še--, četiri, pet, šest, č-t-r-, p-t- š-s-, ------------------ četiri, pet, šest, 0
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se--m, o-a-,--e--t sedam, osam, devet s-d-m- o-a-, d-v-t ------------------ sedam, osam, devet 0
నేను లెక్కపెడతాను B---im. Brojim. B-o-i-. ------- Brojim. 0
నువ్వు లెక్కపెట్టు B-oji-. Brojiš. B-o-i-. ------- Brojiš. 0
అతను లెక్కపెడతాడు B----. Broji. B-o-i- ------ Broji. 0
ఒకటి. మొదటిది J--an.--rvi. Jedan. Prvi. J-d-n- P-v-. ------------ Jedan. Prvi. 0
రెండు. రెండవది D--- --ugi. Dva. Drugi. D-a- D-u-i- ----------- Dva. Drugi. 0
మూడు. మూడవది T-i----eći. Tri. Treći. T-i- T-e-i- ----------- Tri. Treći. 0
నాలుగు. నాల్గవది Č--iri. ---v-ti. Četiri. Četvrti. Č-t-r-. Č-t-r-i- ---------------- Četiri. Četvrti. 0
ఐదు. ఐదవది P--.---ti. Pet. Peti. P-t- P-t-. ---------- Pet. Peti. 0
ఆరు. ఆరవది Šes-. -e-ti. Šest. Šesti. Š-s-. Š-s-i- ------------ Šest. Šesti. 0
ఏడు. ఏడవది S-d-m. -e--i. Sedam. Sedmi. S-d-m- S-d-i- ------------- Sedam. Sedmi. 0
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది O---. O--i. Osam. Osmi. O-a-. O-m-. ----------- Osam. Osmi. 0
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Dev--.-D-v-ti. Devet. Deveti. D-v-t- D-v-t-. -------------- Devet. Deveti. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -