పదబంధం పుస్తకం

te సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ   »   tr -mayıp / -meyip, -madığı / mediği li yan cümleler

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

93 [doksan üç]

-mayıp / -meyip, -madığı / mediği li yan cümleler

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు టర్కిష్ ప్లే చేయండి మరింత
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు B----sevip---vm-d-ği-- bi-m-y-ru-. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. B-n- s-v-p s-v-e-i-i-i b-l-i-o-u-. ---------------------------------- Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. 0
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు G--- d--üp d--mey-c-ği-i bi-miy--um. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. G-r- d-n-p d-n-e-e-e-i-i b-l-i-o-u-. ------------------------------------ Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు Beni ----ıp-----a-aca--n- b-lmi--rum. Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. B-n- a-a-ı- a-a-a-a-a-ı-ı b-l-i-o-u-. ------------------------------------- Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. 0
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? A-ab- --n- seviyo- m-? Acaba beni seviyor mu? A-a-a b-n- s-v-y-r m-? ---------------------- Acaba beni seviyor mu? 0
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Acab- ---i ge---ek---? Acaba geri gelecek mi? A-a-a g-r- g-l-c-k m-? ---------------------- Acaba geri gelecek mi? 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? A---a-ban- tele--n--de----m-? Acaba bana telefon edecek mi? A-a-a b-n- t-l-f-n e-e-e- m-? ----------------------------- Acaba bana telefon edecek mi? 0
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా Onu- --ni-düşü-ü--düşünme-iğ-n---en-i-e--oruy----. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. O-u- b-n- d-ş-n-p d-ş-n-e-i-i-i k-n-i-e s-r-y-r-m- -------------------------------------------------- Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా O--n h---t-n-a--aş-- bir- --u- o-ma-ığı---k---i----o----rum. Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. O-u- h-y-t-n-a b-ş-a b-r- o-u- o-m-d-ğ-n- k-n-i-e s-r-y-r-m- ------------------------------------------------------------ Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. 0
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా On-n-----n sö----ip-söy-e-e-i---i k-nd--e soruyoru-. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. O-u- y-l-n s-y-e-i- s-y-e-e-i-i-i k-n-i-e s-r-y-r-m- ---------------------------------------------------- Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. 0
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? A--b--- (-r-e---be-i--üş---yo--m-? Acaba o (erkek) beni düşünüyor mu? A-a-a o (-r-e-) b-n- d-ş-n-y-r m-? ---------------------------------- Acaba o (erkek) beni düşünüyor mu? 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? A-ab---n-n-başk- -ir-se-di-i -a- -ı? Acaba onun başka bir sevdiği var mı? A-a-a o-u- b-ş-a b-r s-v-i-i v-r m-? ------------------------------------ Acaba onun başka bir sevdiği var mı? 0
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Aca-a ---erk-k)--oğ-uyu---y-üyor-m-? Acaba o (erkek) doğruyu söylüyor mu? A-a-a o (-r-e-) d-ğ-u-u s-y-ü-o- m-? ------------------------------------ Acaba o (erkek) doğruyu söylüyor mu? 0
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది O--n-b---en g--çe-te- h--la--ı-----n --p---ediy---m. Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe ediyorum. O-u- b-n-e- g-r-e-t-n h-ş-a-d-ğ-n-a- ş-p-e e-i-o-u-. ---------------------------------------------------- Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe ediyorum. 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది O----b--- -aza-a-ında---üphe -di--rum. Onun bana yazacağından şüphe ediyorum. O-u- b-n- y-z-c-ğ-n-a- ş-p-e e-i-o-u-. -------------------------------------- Onun bana yazacağından şüphe ediyorum. 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది O-un-b-n-mle -vlenec-ğ------ş---e e---o-u-. Onun benimle evleneceğinden şüphe ediyorum. O-u- b-n-m-e e-l-n-c-ğ-n-e- ş-p-e e-i-o-u-. ------------------------------------------- Onun benimle evleneceğinden şüphe ediyorum. 0
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Aca-a o --nden-ger---t-- hoşla--yo- m-? Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? A-a-a o b-n-e- g-r-e-t-n h-ş-a-ı-o- m-? --------------------------------------- Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? A-aba - b-na-y-z-----mı? Acaba o bana yazacak mı? A-a-a o b-n- y-z-c-k m-? ------------------------ Acaba o bana yazacak mı? 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? A-a------e--m---evlen---- mi? Acaba o benimle evlenecek mi? A-a-a o b-n-m-e e-l-n-c-k m-? ----------------------------- Acaba o benimle evlenecek mi? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -