ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ   »   ta நகர சுற்றுலா

42 [ਬਿਆਲੀ]

ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ

ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ

42 [நாற்பத்தி இரண்டு]

42 [Nāṟpatti iraṇṭu]

நகர சுற்றுலா

[nakara cuṟṟulā]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਤਮਿਲ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? மார-க்---- -ா--ற---க்க-ழம----ற---ு-இ--க-க-ம-? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- --------------------------------------------- மார்க்கெட் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
m--k-eṭ-ñā-i-ṟu---ḻ-m----i-an-u-iru-k--ā? mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā? m-r-k-ṭ ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------- mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਮੇਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? பொ----க-ட-ச- திங--ட்கி----திற---- இ--க்க-மா? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-கட-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-க-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- -------------------------------------------- பொருட்காட்சி திங்கட்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Por---ā--i-t--k-ṭ--ḻ-m-----ṟa----i---k-mā? Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā? P-r-ṭ-ā-c- t-ṅ-a-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------ Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? கண--ா-்-- எக்---ிஷ-் செ--வ-ய-க-க--ம--த---்----ரு-்கு--? கண-க-ட-ச- எக-ஸ-ப-ஷன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-்-ா-்-ி எ-்-ி-ி-ன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------------------- கண்காட்சி எக்ஸிபிஷன் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
K--kāṭ-- ---ip-ṣ-ṉ c--vāy-kiḻ-mai tiṟa-tu-i-ukk--ā? Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-ṇ-ā-c- e-s-p-ṣ-ṉ c-v-ā-k-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------- Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ஃஜூ--ிரு-க்-----ி -ா-- ---ன்-ிழமை-திற-்-- இ--க்-ு--? ஃஜ- ம-ர-கக-க-ட-ச- ச-ல- ப-தன-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ஃ-ூ ம-ர-க-்-ா-்-ி ச-ல- ப-த-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ---------------------------------------------------- ஃஜூ மிருகக்காட்சி சாலை புதன்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Ḥ-ū--i---ak-ā--i-c---i----aṉ-i-am-i -iṟ--tu-i-u-kumā? Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā? Ḥ-ū m-r-k-k-ā-c- c-l-i p-t-ṉ-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------------------- Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ம்ய---யம- அர--்காட----கம- விய--------ழமை திறந--- இர--்குமா? ம-ய-ஸ-யம- அர-ங-க-ட-ச-யகம- வ-ய-ழக-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ய-ஸ-ய-் அ-ு-்-ா-்-ி-க-் வ-ய-ழ-்-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ----------------------------------------------------------- ம்யூஸியம் அருங்காட்சியகம் வியாழக்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
M-ūs-yam----ṅ-āṭ-iy-kam vi-ā-a----ḻama- --ṟa--u---uk----? Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā? M-ū-i-a- a-u-k-ṭ-i-a-a- v-y-ḻ-k-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------------- Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਚਿਤਰਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? கல-க்கூட-்-வ-ள---க்கி-ம- --றந்---இ-ுக்க---? கல-க-க-டம- வ-ள-ள-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-ை-்-ூ-ம- வ-ள-ள-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------- கலைக்கூடம் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
K---ik-ū--- v-ḷḷ---iḻa--i-t-ṟa-t--ir--k---? Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-l-i-k-ṭ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------- Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā?
ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? புகை----ம---டுக-க-ா-ா? ப-க-ப-படம- எட-க-கல-ம-? ப-க-ப-ப-ம- எ-ு-்-ல-ம-? ---------------------- புகைப்படம் எடுக்கலாமா? 0
Pu----pa--- eṭ--ka-ā-ā? Pukaippaṭam eṭukkalāmā? P-k-i-p-ṭ-m e-u-k-l-m-? ----------------------- Pukaippaṭam eṭukkalāmā?
ਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ? அ--மதிக்கட-ட-ம்-க--ட -ே---ுமா? அன-மத-க-கட-டணம- கட-ட வ-ண-ட-ம-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் க-்- வ-ண-ட-ம-? ------------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் கட்ட வேண்டுமா? 0
A--m-ti-k-ṭṭa-am-k-ṭ-a -ē-ṭ-mā? Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- k-ṭ-a v-ṇ-u-ā- ------------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā?
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? அன--திக்கட-ட-ம் எவ்வ--ு? அன-மத-க-கட-டணம- எவ-வளவ-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் எ-்-ள-ு- ------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் எவ்வளவு? 0
A-u-atik-a---ṇ-m-e-va-avu? Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- e-v-ḷ-v-? -------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu?
ਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? குழ--ா- இ-ு-்--ல் --்ள---ி உண-ட-? க-ழ-வ-க இர-ந-த-ல- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-வ-க இ-ு-்-ா-் த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- குழுவாக இருந்தால் தள்ளுபடி உண்டா? 0
Kuḻ---k--i-u--ā--taḷḷ----i uṇṭ-? Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-v-k- i-u-t-l t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? -------------------------------- Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā?
ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? க--ந்-ை-ள-க்-- தள-ளுப-ி-உ-்ட-? க-ழந-த-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-்-ை-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- ------------------------------ குழந்தைகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
Kuḻa-tai-a-uk---t-----a-i --ṭā? Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-n-a-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------- Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? மா-வ --ண---ள-க-கு-த---ு-டி-உ-்-ா? ம-ணவ ம-ணவ-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? ம-ண- ம-ண-ி-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- மாணவ மாணவிகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
M---va--āṇ--i-a--kk----ḷḷup-ṭi ---ā? Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? M-ṇ-v- m-ṇ-v-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------------ Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? அது --்ன----டி-ம்? அத- என-ன கட-ட-டம-? அ-ு எ-்- க-்-ி-ம-? ------------------ அது என்ன கட்டிடம்? 0
Atu--ṉ-- -aṭ---a-? Atu eṉṉa kaṭṭiṭam? A-u e-ṉ- k-ṭ-i-a-? ------------------ Atu eṉṉa kaṭṭiṭam?
ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? அ-்த--ட்டிட-் ---தனை ப-ை--ு? அந-த கட-ட-டம- எத-தன- பழ-யத-? அ-்- க-்-ி-ம- எ-்-ன- ப-ை-த-? ---------------------------- அந்த கட்டிடம் எத்தனை பழையது? 0
A--a-ka-ṭi--- ---aṉa- p-ḻ---a-u? Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu? A-t- k-ṭ-i-a- e-t-ṉ-i p-ḻ-i-a-u- -------------------------------- Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu?
ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? அந்த -ட-ட-ட-்-ைக்--------ர- யார்? அந-த கட-ட-டத-த-க- கட-ட-யவர- ய-ர-? அ-்- க-்-ி-த-த-க- க-்-ி-வ-் ய-ர-? --------------------------------- அந்த கட்டிடத்தைக் கட்டியவர் யார்? 0
A-ta -aṭṭi---t-i--ka---y-v-r --r? Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār? A-t- k-ṭ-i-a-t-i- k-ṭ-i-a-a- y-r- --------------------------------- Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār?
ਮੈਂ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। எ-க--ு--ட்--டக்--லை--ன--ம-ல் --்வம் --்ளது. எனக-க- கட-ட-டக- கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- க-்-ி-க- க-ை-ி-் ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------------- எனக்கு கட்டிடக் கலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
E--k-- kaṭṭ--a- kalai--ṉ---- ā---m uḷ---u. Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- k-ṭ-i-a- k-l-i-i- m-l ā-v-m u-ḷ-t-. ------------------------------------------ Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। எ--்கு -ர-கலையின் -ேல- ஆர்-ம்----ள-ு. எனக-க- வர-கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- வ-ை-ல-ய-ன- ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------- எனக்கு வரைகலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉak-u -arai--l-iyi- m-l ----m uḷḷ-tu. Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- v-r-i-a-a-y-ṉ m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਚਿਤਰਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। எனக-கு ஓவ--க்----ின்---்----வம் உள்--ு. எனக-க- ஓவ-யக-கல-ய-ன-ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- ஓ-ி-க-க-ை-ி-்-ே-் ஆ-்-ம- உ-்-த-. --------------------------------------- எனக்கு ஓவியக்கலையின்மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉa-k---viy--kal--y-ṉ-ē----v----ḷ--tu. Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- ō-i-a-k-l-i-i-m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu.

ਤੀਬਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧੀਮੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਛੋਟੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ 5 ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਗਤੀ, ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ 3 ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ! ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਧੀਮੇ’ ਚੀਨੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ: ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਭਾਵ, ਧੀਮਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।