ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਵਿਅਕਤੀ   »   ta மனிதர்கள்

1 [ਇੱਕ]

ਵਿਅਕਤੀ

ਵਿਅਕਤੀ

1 [ஒன்று]

1 [Oṉṟu]

மனிதர்கள்

[maṉitarkaḷ]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਤਮਿਲ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਮੈਂ ந-ன் ந-ன- ந-ன- ---- நான் 0
nāṉ nāṉ n-ṉ --- nāṉ
ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ நா-ும்-----ம் ந-ன-ம- ந-ய-ம- ந-ன-ம- ந-ய-ம- ------------- நானும் நீயும் 0
n-ṉu- nī-um nāṉum nīyum n-ṉ-m n-y-m ----------- nāṉum nīyum
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ந--்----வர-ம் ந-ம- இர-வர-ம- ந-ம- இ-ு-ர-ம- ------------- நாம் இருவரும் 0
nām ---va--m nām iruvarum n-m i-u-a-u- ------------ nām iruvarum
ਉਹ அ-ன் அவன- அ-ன- ---- அவன் 0
a--ṉ avaṉ a-a- ---- avaṉ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ அ-னும் ----ம் அவன-ம- அவள-ம- அ-ன-ம- அ-ள-ம- ------------- அவனும் அவளும் 0
avaṉ-m--va--m avaṉum avaḷum a-a-u- a-a-u- ------------- avaṉum avaḷum
ਉਹ ਦੋਵੇਂ அ-ர்க-் -ரு--ும் அவர-கள- இர-வர-ம- அ-ர-க-் இ-ு-ர-ம- ---------------- அவர்கள் இருவரும் 0
a-a---ḷ-iruva-um avarkaḷ iruvarum a-a-k-ḷ i-u-a-u- ---------------- avarkaḷ iruvarum
ਪੁਰਸ਼ ம-ித-் மன-தன- ம-ி-ன- ------ மனிதன் 0
m--i-aṉ maṉitaṉ m-ṉ-t-ṉ ------- maṉitaṉ
ਇਸਤਰੀ ப--் ப-ண- ப-ண- ---- பெண் 0
p-ṇ peṇ p-ṇ --- peṇ
ਬੱਚਾ க---்தை க-ழந-த- க-ழ-்-ை ------- குழந்தை 0
k--a--ai kuḻantai k-ḻ-n-a- -------- kuḻantai
ਪਰਿਵਾਰ ஓர- -ு-ும்-ம் ஓர- க-ட-ம-பம- ஓ-ு க-ட-ம-ப-் ------------- ஓரு குடும்பம் 0
ō-u k--umpam ōru kuṭumpam ō-u k-ṭ-m-a- ------------ ōru kuṭumpam
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ எ-் க---ம்-ம் என- க-ட-ம-பம- எ-் க-ட-ம-ப-் ------------- என் குடும்பம் 0
eṉ --ṭu-p-m eṉ kuṭumpam e- k-ṭ-m-a- ----------- eṉ kuṭumpam
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। எ-- க-டும்-ம் இங்-- -ருக்----ு. என- க-ட-ம-பம- இங-க- இர-க-க-றத-. எ-் க-ட-ம-ப-் இ-்-ு இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------- என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. 0
eṉ-kuṭum-am-i-k- i------atu. eṉ kuṭumpam iṅku irukkiṟatu. e- k-ṭ-m-a- i-k- i-u-k-ṟ-t-. ---------------------------- eṉ kuṭumpam iṅku irukkiṟatu.
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। நா-்-இ-்க--இ--க்-ிறே-். ந-ன- இங-க- இர-க-க-ற-ன-. ந-ன- இ-்-ு இ-ு-்-ி-ே-்- ----------------------- நான் இங்கு இருக்கிறேன். 0
Nā--i----i--kki---. Nāṉ iṅku irukkiṟēṉ. N-ṉ i-k- i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------- Nāṉ iṅku irukkiṟēṉ.
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ। ந- -ங்-ு இ--க--ி-ா--. ந- இங-க- இர-க-க-ற-ய-. ந- இ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-்- --------------------- நீ இங்கு இருக்கிறாய். 0
Nī---k- iruk-iṟāy. Nī iṅku irukkiṟāy. N- i-k- i-u-k-ṟ-y- ------------------ Nī iṅku irukkiṟāy.
ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। அ-ன- இ---- -ர------ான் -ற்று-- அவ---இ---ு இருக்-ிற-ள். அவன- இங-க- இர-க-க-ற-ன- மற-ற-ம- அவள- இங-க- இர-க-க-ற-ள-. அ-ன- இ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-் ம-்-ு-் அ-ள- இ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------------ அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். 0
A-aṉ--ṅk--ir-k-i--ṉ --ṟ-um-ava- iṅku-i-uk-----. Avaṉ iṅku irukkiṟāṉ maṟṟum avaḷ iṅku irukkiṟāḷ. A-a- i-k- i-u-k-ṟ-ṉ m-ṟ-u- a-a- i-k- i-u-k-ṟ-ḷ- ----------------------------------------------- Avaṉ iṅku irukkiṟāṉ maṟṟum avaḷ iṅku irukkiṟāḷ.
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। நாங------ங்-ு -ருக்---ோ--. ந-ங-கள- இங-க- இர-க-க-ற-ம-. ந-ங-க-் இ-்-ு இ-ு-்-ி-ோ-்- -------------------------- நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். 0
Nāṅka- i--u -r--kiṟ--. Nāṅkaḷ iṅku irukkiṟōm. N-ṅ-a- i-k- i-u-k-ṟ-m- ---------------------- Nāṅkaḷ iṅku irukkiṟōm.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ। ந--்க-- -ங்க----ுக்க--------. ந-ங-கள- இங-க- இர-க-க-ற-ர-கள-. ந-ங-க-் இ-்-ு இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-. ----------------------------- நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். 0
Nīṅ--- -ṅku --u-------a-. Nīṅkaḷ iṅku irukkiṟīrkaḷ. N-ṅ-a- i-k- i-u-k-ṟ-r-a-. ------------------------- Nīṅkaḷ iṅku irukkiṟīrkaḷ.
ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹਨ। அவர-கள---ல--ோ--ம- ---கு-------ி------். அவர-கள- எல-ல-ர-ம- இங-க- இர-க-க-ற-ர-கள-. அ-ர-க-் எ-்-ோ-ு-் இ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. --------------------------------------- அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். 0
A-ar-aḷ---lōr----ṅk- --ukk--ārka-. Avarkaḷ ellōrum iṅku irukkiṟārkaḷ. A-a-k-ḷ e-l-r-m i-k- i-u-k-ṟ-r-a-. ---------------------------------- Avarkaḷ ellōrum iṅku irukkiṟārkaḷ.

ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਗਲਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਗਿਆਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ , ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ , ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ , ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ , ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੋਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ , ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਗਲਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ , ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ , ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ , ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭੁਲੱਕੜਪਣ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸਲਈ , ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ: ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ , ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ , ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।