ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ   »   ta கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

51 [ਇਕਵੰਜਾ]

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

51 [Aimpatti oṉṟu]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

[kaṭai kaṇṇikkuc cellutal]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਤਮਿਲ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। எ-க-கு நூ----தி-்-- ---்ல --ண--ும். எனக-க- ந-லகத-த-ற-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ந-ல-த-த-ற-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------- எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 0
eṉ-----n-lak-t---k- ----a v-ṇ--m. eṉakku nūlakattiṟku cella vēṇṭum. e-a-k- n-l-k-t-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. --------------------------------- eṉakku nūlakattiṟku cella vēṇṭum.
ਮੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। எ-க-கு பு-்த-க--க-ைக--ு-ச---ல ----டு-். எனக-க- ப-த-தகக- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-த-த-க- க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
E-ak-u-pu-t-k-k-kaṭ--kk- ce-l- v---u-. Eṉakku puttakak kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- p-t-a-a- k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Eṉakku puttakak kaṭaikku cella vēṇṭum.
ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। எனக--ு-பத்---ி--க- -டைக்----ெ-்--வ-ண-டும். எனக-க- பத-த-ர-க-க- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-்-ி-ி-ை-் க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------ எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
E--k-u-pa--irik-i-----ai-k------a-vēṇ-um. Eṉakku pattirikaik kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- p-t-i-i-a-k k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Eṉakku pattirikaik kaṭaikku cella vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எனக-கு --ு---த்தக-்--ட---க---ண-டும-. எனக-க- ஒர- ப-த-தகம- எட-க-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ப-த-த-ம- எ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------ எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 0
Eṉ-----o-- putta--m----k-a---ṇṭum. Eṉakku oru puttakam eṭukka vēṇṭum. E-a-k- o-u p-t-a-a- e-u-k- v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku oru puttakam eṭukka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எ--்-ு -ர--பு-்தக---வ---க-வேண---ம-. எனக-க- ஒர- ப-த-தகம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ப-த-த-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------- எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 0
E-akku-oru-p-t--k-m-vāṅka-v-ṇṭ-m. Eṉakku oru puttakam vāṅka vēṇṭum. E-a-k- o-u p-t-a-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. --------------------------------- Eṉakku oru puttakam vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எ-க-கு --ு ---்-ித-த-ள்-வ-ங-க ---்----. எனக-க- ஒர- ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 0
E---k---ru-----i---ḷ --ṅ-- -ēṇ-um. Eṉakku oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- o-u c-y-i-t-ḷ v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। எனக-கு--ூல------ன்-- ஒரு புத---ம்--ட-க்--வ-ண-----. எனக-க- ந-லகம- ச-ன-ற- ஒர- ப-த-தகம- எட-க-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ந-ல-ம- ச-ன-ற- ஒ-ு ப-த-த-ம- எ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------- எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 0
E-a-k----l-k-m--e--- -ru--utt--a- --u-ka-v--ṭu-. Eṉakku nūlakam ceṉṟu oru puttakam eṭukka vēṇṭum. E-a-k- n-l-k-m c-ṉ-u o-u p-t-a-a- e-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------ Eṉakku nūlakam ceṉṟu oru puttakam eṭukka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। என-்கு---த----் கடைக்கு-் செ-----ஒ-ு ப----க------்க -ே-்-ு-். எனக-க- ப-த-தகக- கட-க-க-ச- ச-ன-ற- ஒர- ப-த-தகம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-த-த-க- க-ை-்-ு-் ச-ன-ற- ஒ-ு ப-த-த-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------------- எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉakk---ut-ak-k--aṭ-ik--c -e-----ru--utt--am v-ṅk------um. Eṉakku puttakak kaṭaikkuc ceṉṟu oru puttakam vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-t-a-a- k-ṭ-i-k-c c-ṉ-u o-u p-t-a-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------------------------------- Eṉakku puttakak kaṭaikkuc ceṉṟu oru puttakam vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। எனக-கு ----------------்-ுச் செ--ற--ஒர----ய---த்த-ள்-வாங-க-வேண-----. எனக-க- பத-த-ர-க-க- கட-க-க-ச- ச-ன-ற- ஒர- ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-்-ி-ி-ை-் க-ை-்-ு-் ச-ன-ற- ஒ-ு ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------------------------- எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 0
E-a-ku -a-t----a-k --ṭai-ku--ce-ṟ--or--c-y--tt-ḷ-----a v--ṭum. Eṉakku pattirikaik kaṭaikkuc ceṉṟu oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-t-i-i-a-k k-ṭ-i-k-c c-ṉ-u o-u c-y-i-t-ḷ v-ṅ-a v-ṇ-u-. -------------------------------------------------------------- Eṉakku pattirikaik kaṭaikkuc ceṉṟu oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। எ-க்க- மூ--க--- க-்ண---க்---ைக்க---ெ--ல-வ-ண்டு--. எனக-க- ம-க-க-க- கண-ண-ட-க- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ம-க-க-க- க-்-ா-ி-் க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
Eṉ---- m-k-----a-ṇ---k --ṭ-i--u c-ll--vēṇṭ--. Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭik kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- m-k-u- k-ṇ-ā-i- k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------- Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭik kaṭaikku cella vēṇṭum.
ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। எ--------பர்---்-்க-ட்ட--்------்- --ண்-ும-. எனக-க- ஸ-பர-ம-ர-க-க-ட-ட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஸ-ப-்-ா-்-்-ெ-்-ு-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------- எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 0
Eṉ-kk--sū--rmā-kk----k-u-cella-v--ṭum. Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku cella vēṇṭum. E-a-k- s-p-r-ā-k-e-ṭ-k-u c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku cella vēṇṭum.
ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। எ---கு-பேக-----ு-் ச-ல-- வே---ு--. எனக-க- ப-கர-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-க-ி-்-ு-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------- எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். 0
Eṉa-ku --kari------e--a --ṇ---. Eṉakku pēkarikkuc cella vēṇṭum. E-a-k- p-k-r-k-u- c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------- Eṉakku pēkarikkuc cella vēṇṭum.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எ----ு ம-க்--க் க--ண-ட--வா-்க வே-்டும-. எனக-க- ம-க-க-க- கண-ண-ட- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ம-க-க-க- க-்-ா-ி வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 0
Eṉakk- m-kkuk-kaṇ---i-v-ṅ-----ṇ---. Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum. E-a-k- m-k-u- k-ṇ-ā-i v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------- Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எ-க--- -----றி பழ-க-கள- ---்- --ண----். எனக-க- க-ய-கற- பழவக-கள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- க-ய-க-ி ப-வ-ை-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉa-k- -ā--a-i p--ava-ai-a--vāṅk- vēṇ---. Eṉakku kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- k-y-a-i p-ḻ-v-k-i-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Eṉakku kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। எ----ு--ோ-்ஸு-- ப்ர-ட-ம் --ங-- வ-ண-ட-ம். எனக-க- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉak---r---u- pre-um vā-k--vē-ṭum. Eṉakku rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum. E-a-k- r-l-u- p-e-u- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਐਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। எனக்----ண்ணா-ி-்-கட-க--- ----ற---ூக்------ண்-ா-- -ாங-- -ேண---ம். எனக-க- கண-ண-ட-க- கட-க-க- ச-ன-ற- ம-க-க-க- கண-ண-ட- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- க-்-ா-ி-் க-ை-்-ு ச-ன-ற- ம-க-க-க- க-்-ா-ி வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------------------- எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 0
E-a-k- k-----ik-k-ṭ---ku -eṉ----ūk-u----ṇṇ-ṭi-vā-ka v-ṇ-u-. Eṉakku kaṇṇāṭik kaṭaikku ceṉṟu mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum. E-a-k- k-ṇ-ā-i- k-ṭ-i-k- c-ṉ-u m-k-u- k-ṇ-ā-i v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------------------- Eṉakku kaṇṇāṭik kaṭaikku ceṉṟu mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। என------ூ---ம-ர---கெட்டு-்க--சென-ற- -ாய்கறி ப--க-க-் -ா-்---ே---ு-். எனக-க- ஸ-பர-ம-ர-க-க-ட-ட-க-க- ச-ன-ற- க-ய-கற- பழவக-கள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஸ-ப-்-ா-்-்-ெ-்-ு-்-ு ச-ன-ற- க-ய-க-ி ப-வ-ை-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------------------------- எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 0
E--k-u --p--m-rkk---u-k- ce----kā--a---pa--v--a--a- ---k- ----um. Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku ceṉṟu kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- s-p-r-ā-k-e-ṭ-k-u c-ṉ-u k-y-a-i p-ḻ-v-k-i-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------------------------- Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku ceṉṟu kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum.
ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। எ-க-கு--ேகரி-்குச்-ச--்று ர--்ஸு-் ப்-ெ--ம- வாங-- வ---ட-ம். எனக-க- ப-கர-க-க-ச- ச-ன-ற- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-க-ி-்-ு-் ச-ன-ற- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------------------------- எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ--ku----a----u- ceṉṟu ---s-- --eṭu------a-v---u-. Eṉakku pēkarikkuc ceṉṟu rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-k-r-k-u- c-ṉ-u r-l-u- p-e-u- v-ṅ-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------------- Eṉakku pēkarikkuc ceṉṟu rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum.

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੋ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 40 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੌਰਬੀਅਨ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾਮਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਸਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲਿਵੋਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਟਵੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਵੋਨੀਅਨ ਦੇ ਮੂਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵੋਨੀਅਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।