ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1   »   ta எதிர்மறை 1

64 [ਚੌਂਹਠ]

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

64 [அறுபத்து நான்கு]

64 [Aṟupattu nāṉku]

எதிர்மறை 1

[etirmaṟai 1]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਤਮਿਲ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। எனக்கு--ந-- ----த--ை --ர--வ---லை. எனக-க- இந-த வ-ர-த-த- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-்- வ-ர-த-த- ப-ர-ய-ி-்-ை- --------------------------------- எனக்கு இந்த வார்த்தை புரியவில்லை. 0
e-a-k--i-ta vārt-a- pur----i-la-. eṉakku inta vārttai puriyavillai. e-a-k- i-t- v-r-t-i p-r-y-v-l-a-. --------------------------------- eṉakku inta vārttai puriyavillai.
ਇਹ ਵਾਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। எ-க--- -ந்- -ா-்கிய-்----ியவ-----. எனக-க- இந-த வ-க-க-யம- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-்- வ-க-க-ய-் ப-ர-ய-ி-்-ை- ---------------------------------- எனக்கு இந்த வாக்கியம் புரியவில்லை. 0
Eṉ-k------- vākkiy-m-p---ya--l-ai. Eṉakku inta vākkiyam puriyavillai. E-a-k- i-t- v-k-i-a- p-r-y-v-l-a-. ---------------------------------- Eṉakku inta vākkiyam puriyavillai.
ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। எ----ு-இ-ன- அர்த-த-- பு-ியவ--்-ை. எனக-க- இதன- அர-த-தம- ப-ர-யவ-ல-ல-. எ-க-க- இ-ன- அ-்-்-ம- ப-ர-ய-ி-்-ை- --------------------------------- எனக்கு இதன் அர்த்தம் புரியவில்லை. 0
E-a----it-ṉ-artta--p--iyav--l--. Eṉakku itaṉ arttam puriyavillai. E-a-k- i-a- a-t-a- p-r-y-v-l-a-. -------------------------------- Eṉakku itaṉ arttam puriyavillai.
ਅਧਿਆਪਕ ஆ-ி-ி-ர் ஆச-ர-யர- ஆ-ி-ி-ர- -------- ஆசிரியர் 0
Āciri-ar Āciriyar Ā-i-i-a- -------- Āciriyar
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? உ--கள--்---ஆச--ியர் ச-ல-வ---பு-----தா? உங-கள-க-க- ஆச-ர-யர- ச-ல-வத- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- ஆ-ி-ி-ர- ச-ல-வ-ு ப-ர-க-ற-ா- -------------------------------------- உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? 0
uṅ-a-ukk- --iriy----olv-tu pu-ik--atā? uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u ā-i-i-a- c-l-a-u p-r-k-ṟ-t-? -------------------------------------- uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā?
ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ஆ---எனக்-ு-அவ-் --ல்-து----ற-- -----ி---. ஆம-.எனக-க- அவர- ச-ல-வத- நன-ற-க ப-ர-க-றத-. ஆ-்-எ-க-க- அ-ர- ச-ல-வ-ு ந-்-ா- ப-ர-க-ற-ு- ----------------------------------------- ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. 0
Ām.Eṉ-k-u av-- --lv--- --ṉ-----p--i-iṟ---. Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu. Ā-.-ṉ-k-u a-a- c-l-a-u n-ṉ-ā-a p-r-k-ṟ-t-. ------------------------------------------ Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu.
ਅਧਿਆਪਕਾ ஆசிர-யர் ஆச-ர-யர- ஆ-ி-ி-ர- -------- ஆசிரியர் 0
Ā-i-i--r Āciriyar Ā-i-i-a- -------- Āciriyar
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? உங-களு--க- --ிர--ர---ொ--வது -ு--க--தா? உங-கள-க-க- ஆச-ர-யர- ச-ல-வத- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- ஆ-ி-ி-ர- ச-ல-வ-ு ப-ர-க-ற-ா- -------------------------------------- உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? 0
u---ḷ-kk--āc-ri-----o-v--- -u--k----ā? uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u ā-i-i-a- c-l-a-u p-r-k-ṟ-t-? -------------------------------------- uṅkaḷukku āciriyar colvatu purikiṟatā?
ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ஆம்-எனக-க--அ-----ொல--து -ன்-ாக--ு--க--து. ஆம-.எனக-க- அவர- ச-ல-வத- நன-ற-க ப-ர-க-றத-. ஆ-்-எ-க-க- அ-ர- ச-ல-வ-ு ந-்-ா- ப-ர-க-ற-ு- ----------------------------------------- ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. 0
Ā-.--akku -va--c---at- --ṉ-āka p--iki-a--. Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu. Ā-.-ṉ-k-u a-a- c-l-a-u n-ṉ-ā-a p-r-k-ṟ-t-. ------------------------------------------ Ām.Eṉakku avar colvatu naṉṟāka purikiṟatu.
ਲੋਕ ம------ள் மன-தர-கள- ம-ி-ர-க-் --------- மனிதர்கள் 0
Ma-it-r--ḷ Maṉitarkaḷ M-ṉ-t-r-a- ---------- Maṉitarkaḷ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? உ-்கள-க்-ு -ந்த மனி--்-ளை -ுரி-ி--ா? உங-கள-க-க- இந-த மன-தர-கள- ப-ர-க-றத-? உ-்-ள-க-க- இ-்- ம-ி-ர-க-ை ப-ர-க-ற-ா- ------------------------------------ உங்களுக்கு இந்த மனிதர்களை புரிகிறதா? 0
uṅk--ukku--n-a-ma---ark-ḷa----riki--tā? uṅkaḷukku inta maṉitarkaḷai purikiṟatā? u-k-ḷ-k-u i-t- m-ṉ-t-r-a-a- p-r-k-ṟ-t-? --------------------------------------- uṅkaḷukku inta maṉitarkaḷai purikiṟatā?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। இல---,----்---அ--்களை--வ-வள-ு---்-ா---ுரி-------. இல-ல-, எனக-க- அவர-கள- அவ-வளவ- நன-ற-க ப-ர-யவ-ல-ல-. இ-்-ை- எ-க-க- அ-ர-க-ை அ-்-ள-ு ந-்-ா- ப-ர-ய-ி-்-ை- ------------------------------------------------- இல்லை, எனக்கு அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக புரியவில்லை. 0
Il-ai,-eṉ---u-av----ḷ-i--vv-ḷa-- naṉ-ā----u-------la-. Illai, eṉakku avarkaḷai avvaḷavu naṉṟāka puriyavillai. I-l-i- e-a-k- a-a-k-ḷ-i a-v-ḷ-v- n-ṉ-ā-a p-r-y-v-l-a-. ------------------------------------------------------ Illai, eṉakku avarkaḷai avvaḷavu naṉṟāka puriyavillai.
ਸਹੇਲੀ தோ-ி த-ழ- த-ழ- ---- தோழி 0
T--i Tōḻi T-ḻ- ---- Tōḻi
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੈ? உங்-ள--்க--ஏ-ு-----ழ- இ---்----ள-? உங-கள-க-க- ஏத-ம- த-ழ- இர-க-க-ற-ள-? உ-்-ள-க-க- ஏ-ு-் த-ழ- இ-ு-்-ி-ா-ா- ---------------------------------- உங்களுக்கு ஏதும் தோழி இருக்கிறாளா? 0
u------k- -tum t--i -r----ṟāḷā? uṅkaḷukku ētum tōḻi irukkiṟāḷā? u-k-ḷ-k-u ē-u- t-ḻ- i-u-k-ṟ-ḷ-? ------------------------------- uṅkaḷukku ētum tōḻi irukkiṟāḷā?
ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ஆம---ர-க்-ிறா-். ஆம-,இர-க-க-ற-ள-. ஆ-்-இ-ு-்-ி-ா-்- ---------------- ஆம்,இருக்கிறாள். 0
Ā-,--u-k--ā-. Ām,irukkiṟāḷ. Ā-,-r-k-i-ā-. ------------- Ām,irukkiṟāḷ.
ਬੇਟੀ மகள் மகள- ம-ள- ---- மகள் 0
Ma--ḷ Makaḷ M-k-ḷ ----- Makaḷ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ? உங்-ளு-்-ு-ம--்-இருக்-ிறா-ா? உங-கள-க-க- மகள- இர-க-க-ற-ள-? உ-்-ள-க-க- ம-ள- இ-ு-்-ி-ா-ா- ---------------------------- உங்களுக்கு மகள் இருக்கிறாளா? 0
uṅ-aḷ-k-- --k-- -ruk---ā--? uṅkaḷukku makaḷ irukkiṟāḷā? u-k-ḷ-k-u m-k-ḷ i-u-k-ṟ-ḷ-? --------------------------- uṅkaḷukku makaḷ irukkiṟāḷā?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। இ-்--. என-்-ு -க-----்ல-. இல-ல-. எனக-க- மகள- இல-ல-. இ-்-ை- எ-க-க- ம-ள- இ-்-ை- ------------------------- இல்லை. எனக்கு மகள் இல்லை. 0
Illa-----------akaḷ-i---i. Illai. Eṉakku makaḷ illai. I-l-i- E-a-k- m-k-ḷ i-l-i- -------------------------- Illai. Eṉakku makaḷ illai.

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਿ?ਰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕ ਸਹੀ ਜਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤੇਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਅਣ-ਉਪਲਬਧ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।