పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   lv Lasīšana un rakstīšana

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [seši]

Lasīšana un rakstīšana

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు లాట్వియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను Es---s-. E_ l____ E- l-s-. -------- Es lasu. 0
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను E- l-su-bu-t-. E_ l___ b_____ E- l-s- b-r-u- -------------- Es lasu burtu. 0
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Es-l--u vā-d-. E_ l___ v_____ E- l-s- v-r-u- -------------- Es lasu vārdu. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Es-las- -e-ku--. E_ l___ t_______ E- l-s- t-i-u-u- ---------------- Es lasu teikumu. 0
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Es---su vē--u--. E_ l___ v_______ E- l-s- v-s-u-i- ---------------- Es lasu vēstuli. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను E- --su-grā-atu. E_ l___ g_______ E- l-s- g-ā-a-u- ---------------- Es lasu grāmatu. 0
నేను చదువుతాను E--l-s-. E_ l____ E- l-s-. -------- Es lasu. 0
నువ్వు చదువు T---a-i. T_ l____ T- l-s-. -------- Tu lasi. 0
అతను చదువుతాడు Viņš l--a. V___ l____ V-ņ- l-s-. ---------- Viņš lasa. 0
నేను వ్రాస్తాను E--rakst-. E_ r______ E- r-k-t-. ---------- Es rakstu. 0
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Es ---stu-b--t-. E_ r_____ b_____ E- r-k-t- b-r-u- ---------------- Es rakstu burtu. 0
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Es ---s-- ---d-. E_ r_____ v_____ E- r-k-t- v-r-u- ---------------- Es rakstu vārdu. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Es--ak-tu -e-k-mu. E_ r_____ t_______ E- r-k-t- t-i-u-u- ------------------ Es rakstu teikumu. 0
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Es-ra---- vē-t-l-. E_ r_____ v_______ E- r-k-t- v-s-u-i- ------------------ Es rakstu vēstuli. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Es ----tu -rām-t-. E_ r_____ g_______ E- r-k-t- g-ā-a-u- ------------------ Es rakstu grāmatu. 0
నేను వ్రాస్తాను Es-r----u. E_ r______ E- r-k-t-. ---------- Es rakstu. 0
నువ్వు వ్రాయి Tu-rak---. T_ r______ T- r-k-t-. ---------- Tu raksti. 0
అతను వ్రాస్తాడు Vi-- r-k--a. V___ r______ V-ņ- r-k-t-. ------------ Viņš raksta. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -