పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   he ‫קריאה וכתיבה‬

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

‫6 [שש]‬

6 [shesh]

‫קריאה וכתיבה‬

[qri'ah uktivah]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు హీబ్రూ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను ‫א-- ------ --‬ ‫אני קורא / ת.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת-‬ --------------- ‫אני קורא / ת.‬ 0
ani--o-e--or'--. ani qore/qor'et. a-i q-r-/-o-'-t- ---------------- ani qore/qor'et.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ‫-ני ---- --ת-אות.‬ ‫אני קורא / ת אות.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת א-ת-‬ ------------------- ‫אני קורא / ת אות.‬ 0
an---o-e/qor'-t---. ani qore/qor'et ot. a-i q-r-/-o-'-t o-. ------------------- ani qore/qor'et ot.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ‫-נ- ק--א / ת-מ-ל--‬ ‫אני קורא / ת מילה.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת מ-ל-.- -------------------- ‫אני קורא / ת מילה.‬ 0
a-- q----qo-'-- -il-h. ani qore/qor'et milah. a-i q-r-/-o-'-t m-l-h- ---------------------- ani qore/qor'et milah.
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ‫--י--ור--/-ת-משפט.‬ ‫אני קורא / ת משפט.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת מ-פ-.- -------------------- ‫אני קורא / ת משפט.‬ 0
a-i q-re/qor'e- m---p--. ani qore/qor'et mishpat. a-i q-r-/-o-'-t m-s-p-t- ------------------------ ani qore/qor'et mishpat.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ‫א-י -ור--- --מכתב.‬ ‫אני קורא / ת מכתב.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת מ-ת-.- -------------------- ‫אני קורא / ת מכתב.‬ 0
a-i qore/q-r'-t ---h-a-. ani qore/qor'et mikhtav. a-i q-r-/-o-'-t m-k-t-v- ------------------------ ani qore/qor'et mikhtav.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ‫-ני--ו-א-/ ת-ס---‬ ‫אני קורא / ת ספר.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת ס-ר-‬ ------------------- ‫אני קורא / ת ספר.‬ 0
a---q-----or'e--s---r. ani qore/qor'et sefer. a-i q-r-/-o-'-t s-f-r- ---------------------- ani qore/qor'et sefer.
నేను చదువుతాను ‫א-- קור-----.‬ ‫אני קורא / ת.‬ ‫-נ- ק-ר- / ת-‬ --------------- ‫אני קורא / ת.‬ 0
a-- -o--/--r'e-. ani qore/qor'et. a-i q-r-/-o-'-t- ---------------- ani qore/qor'et.
నువ్వు చదువు ‫א--- ה----- / ת.‬ ‫את / ה קורא / ת.‬ ‫-ת / ה ק-ר- / ת-‬ ------------------ ‫את / ה קורא / ת.‬ 0
at-h-a-------q-r-et. atah/at qore/qor'et. a-a-/-t q-r-/-o-'-t- -------------------- atah/at qore/qor'et.
అతను చదువుతాడు ‫--- ק--א.‬ ‫הוא קורא.‬ ‫-ו- ק-ר-.- ----------- ‫הוא קורא.‬ 0
hu qor-. hu qore. h- q-r-. -------- hu qore.
నేను వ్రాస్తాను ‫-----ותב-/-ת-‬ ‫אני כותב / ת.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת-‬ --------------- ‫אני כותב / ת.‬ 0
a-i ----v/-o-eve-. ani kotev/kotevet. a-i k-t-v-k-t-v-t- ------------------ ani kotev/kotevet.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ‫אנ-----ב--------.‬ ‫אני כותב / ת אות.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת א-ת-‬ ------------------- ‫אני כותב / ת אות.‬ 0
a-i kot-v---t-v-- o-. ani kotev/kotevet ot. a-i k-t-v-k-t-v-t o-. --------------------- ani kotev/kotevet ot.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כו-- --ת-מ-לה.‬ ‫אני כותב / ת מילה.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת מ-ל-.- -------------------- ‫אני כותב / ת מילה.‬ 0
a-i kot----otevet mi---. ani kotev/kotevet milah. a-i k-t-v-k-t-v-t m-l-h- ------------------------ ani kotev/kotevet milah.
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ‫--- כ--ב / - מש-ט-‬ ‫אני כותב / ת משפט.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת מ-פ-.- -------------------- ‫אני כותב / ת משפט.‬ 0
a-i-ko---/--t---t-m-shp-t. ani kotev/kotevet mishpat. a-i k-t-v-k-t-v-t m-s-p-t- -------------------------- ani kotev/kotevet mishpat.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כות- /-ת -כ-ב-‬ ‫אני כותב / ת מכתב.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת מ-ת-.- -------------------- ‫אני כותב / ת מכתב.‬ 0
an---ote-/---e------k--a-. ani kotev/kotevet mikhtav. a-i k-t-v-k-t-v-t m-k-t-v- -------------------------- ani kotev/kotevet mikhtav.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ‫אנ- כות--/ ת-ס-ר.‬ ‫אני כותב / ת ספר.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת ס-ר-‬ ------------------- ‫אני כותב / ת ספר.‬ 0
a-- -otev/k--eve--s-fe-. ani kotev/kotevet sefer. a-i k-t-v-k-t-v-t s-f-r- ------------------------ ani kotev/kotevet sefer.
నేను వ్రాస్తాను ‫-נ- -ות- - ת-‬ ‫אני כותב / ת.‬ ‫-נ- כ-ת- / ת-‬ --------------- ‫אני כותב / ת.‬ 0
an--k---v/ko--v--. ani kotev/kotevet. a-i k-t-v-k-t-v-t- ------------------ ani kotev/kotevet.
నువ్వు వ్రాయి ‫-ת /----ות--/ ת.‬ ‫את / ה כותב / ת.‬ ‫-ת / ה כ-ת- / ת-‬ ------------------ ‫את / ה כותב / ת.‬ 0
atah/at----e--k--e--t. atah/at kotev/kotevet. a-a-/-t k-t-v-k-t-v-t- ---------------------- atah/at kotev/kotevet.
అతను వ్రాస్తాడు ‫ה-- כותב.‬ ‫הוא כותב.‬ ‫-ו- כ-ת-.- ----------- ‫הוא כותב.‬ 0
h- k---v. hu kotev. h- k-t-v- --------- hu kotev.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -