పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   ja 読み書き

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [六]

6 [Roku]

読み書き

[yomikaki]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను 私は 読みます 。 私は 読みます 。 0
wa----- w- y-------.watashi wa yomimasu.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను 私は 文字を 読みます 。 私は 文字を 読みます 。 0
wa----- w- m--- o y-------.watashi wa moji o yomimasu.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను 私は 単語を 読みます 。 私は 単語を 読みます 。 0
wa----- w- t---- o y-------.watashi wa tango o yomimasu.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను 私は 文を 読みます 。 私は 文を 読みます 。 0
wa----- w- b-- o y-------.watashi wa bun o yomimasu.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను 私は 手紙を 読みます 。 私は 手紙を 読みます 。 0
wa----- w- t----- o y-------.watashi wa tegami o yomimasu.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను 私は 本を 読みます 。 私は 本を 読みます 。 0
wa----- w- h-- o y-------.watashi wa hon o yomimasu.
   
నేను చదువుతాను 私は 読みます 。 私は 読みます 。 0
wa----- w- y-------.watashi wa yomimasu.
నువ్వు చదువు あなたは 読みます 。 あなたは 読みます 。 0
an--- w- y-------.anata wa yomimasu.
అతను చదువుతాడు 彼は 読みます 。 彼は 読みます 。 0
ka-- w- y-------.kare wa yomimasu.
   
నేను వ్రాస్తాను 私は 書きます 。 私は 書きます 。 0
wa----- w- k-------.watashi wa kakimasu.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను 私は 文字を 書きます 。 私は 文字を 書きます 。 0
wa----- w- m--- o k-------.watashi wa moji o kakimasu.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను 私は 単語を 書きます 。 私は 単語を 書きます 。 0
wa----- w- t---- o k-------.watashi wa tango o kakimasu.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను 私は 文を 書きます 。 私は 文を 書きます 。 0
wa----- w- b-- o k-------.watashi wa bun o kakimasu.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను 私は 手紙を 書きます 。 私は 手紙を 書きます 。 0
wa----- w- t----- o k-------.watashi wa tegami o kakimasu.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను 私は 本を 書きます 。 私は 本を 書きます 。 0
wa----- w- h-- o k-------.watashi wa hon o kakimasu.
   
నేను వ్రాస్తాను 私は 書きます 。 私は 書きます 。 0
wa----- w- k-------.watashi wa kakimasu.
నువ్వు వ్రాయి あなたは 書きます 。 あなたは 書きます 。 0
an--- w- k-------.anata wa kakimasu.
అతను వ్రాస్తాడు 彼は 書きます 。 彼は 書きます 。 0
ka-- w- k-------.kare wa kakimasu.