పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   hi पढ़ना और लिखना

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

६ [छः]

6 [chhah]

पढ़ना और लिखना

[padhana aur likhana]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హిందీ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను मै- प---- / प---- ह-ँ मैं पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- p------ / p------- h--nmain padhata / padhatee hoon
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను मै- ए- अ---- प---- / प---- ह-ँ मैं एक अक्षर पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- e- a----- p------ / p------- h--nmain ek akshar padhata / padhatee hoon
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను मै- ए- श--- प---- / प---- ह-ँ मैं एक शब्द पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- e- s---- p------ / p------- h--nmain ek shabd padhata / padhatee hoon
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను मै- ए- व---- प---- / प---- ह-ँ मैं एक वाक्य पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- e- v---- p------ / p------- h--nmain ek vaaky padhata / padhatee hoon
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను मै- ए- प--- प---- / प---- ह-ँ मैं एक पत्र पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- e- p--- p------ / p------- h--nmain ek patr padhata / padhatee hoon
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను मै- ए- प----- प---- / प---- ह-ँ मैं एक पुस्तक पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- e- p----- p------ / p------- h--nmain ek pustak padhata / padhatee hoon
   
నేను చదువుతాను मै- प---- / प---- ह-ँ मैं पढ़ता / पढ़ती हूँ 0
ma-- p------ / p------- h--nmain padhata / padhatee hoon
నువ్వు చదువు तु- प---- / प---- हो तुम पढ़ते / पढ़ती हो 0
tu- p------ / p------- hotum padhate / padhatee ho
అతను చదువుతాడు वह प---- है वह पढ़ता है 0
va- p------ h-ivah padhata hai
   
నేను వ్రాస్తాను मै- ल---- / ल---- ह-ँ मैं लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- l------ / l------- h--nmain likhata / likhatee hoon
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను मै- ए- अ---- ल---- / ल---- ह-ँ मैं एक अक्षर लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- e- a----- l------ / l------- h--nmain ek akshar likhata / likhatee hoon
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను मै- ए- श--- ल---- / ल---- ह-ँ मैं एक शब्द लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- e- s---- l------ / l------- h--nmain ek shabd likhata / likhatee hoon
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను मै- ए- व---- ल---- / ल---- ह-ँ मैं एक वाक्य लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- e- v---- l------ / l------- h--nmain ek vaaky likhata / likhatee hoon
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను मै- ए- प--- ल---- / ल---- ह-ँ मैं एक पत्र लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- e- p--- l------ / l------- h--nmain ek patr likhata / likhatee hoon
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను मै- ए- प----- ल---- / ल---- ह-ँ मैं एक पुस्तक लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- e- p----- l------ / l------- h--nmain ek pustak likhata / likhatee hoon
   
నేను వ్రాస్తాను मै- ल---- / ल---- ह-ँ मैं लिखता / लिखती हूँ 0
ma-- l------ / l------- h--nmain likhata / likhatee hoon
నువ్వు వ్రాయి तु- ल---- / ल---- हो तुम लिखते / लिखती हो 0
tu- l------ / l------- hotum likhate / likhatee ho
అతను వ్రాస్తాడు वह ल---- है वह लिखता है 0
va- l------ h-ivah likhata hai