адыгабзэ » латышыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [sešdesmit viens]

+ Kārtas skaitļa vārdi

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [sešdesmit viens]

Kārtas skaitļa vārdi

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Апэрэ мазэр – щылэ. Pi----- m------ i- j-------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. Ot---- m------ i- f--------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Tr----- m------ i- m----. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Ce------- m------ i- a------. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Pi------ m------ i- m----. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Se----- m------ i- j-----. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se-- m----- i- p------. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------- f--------- m----, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap------ m---- u- j-----. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Se------- m------ i- j-----. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. As------ m------ i- a------. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De------ m------ i- s---------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De------- m------ i- o-------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. Vi------------ m------ i- n--------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. Di----------- m------ i- d--------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. Di-------- m----- i- v---- g---. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Jū----- a------- s---------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------- n-------- u- d--------. +