Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
legal
un problema legal
ทางกฎหมาย
ปัญหาทางกฎหมาย
irrespectuós
el critarà irrespectuós
ไม่เคารพ
คนที่ตะโกนว่าว์วายโดยไม่เคารพ
democràtic
l‘elecció democràtica
เป็นประชาธิปไตย
การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย