Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
cridar
El nen ha estat cridant durant hores ara!
urlare
Il bambino urla ormai da ore!
penedir-se
Es va penedir dels seus actes a la presó.
rimpiangere
Ha rimpianto le sue azioni in prigione.
codificar
Les empreses codifiquen tots els productes.
codificare
Le aziende codificano tutti i prodotti.