Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
creuar
Van creuar pel pont.
渡る
彼らは橋を渡りました。
queixar-se
Ella es queixa del menjar.
不平を言う
彼女は食べ物に不平を言います。
enroscar
Ell enrosca una presa elèctrica a la paret.
ねじ込む
彼は壁に電気のソケットをねじ込んでいます。