Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
estar interessat
El nostre fill està molt interessat en la música.
jam i interesuar
Fëmija ynë është shumë i interesuar në muzikë.
compactar
La terra s’està compactant aquí.
shtyp
Toka po shtypet këtu.
buscar
El lladre busca la casa.
kërkoj
Harruasi kërkon në shtëpi.