Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
originar
El riu s’origina aquí.
pramenit
Řeka zde pramení.
emmagatzemar
L’aigua s’emmagatzema en aquest llac.
uskladnit
V této nádrži je uskladněna voda.
animar
Ells animen perquè han guanyat la subhasta.
radovat se
Radují se, protože vyhráli aukci.