Vestmik

et Aastaajad ja ilm   »   te ఋతువులు మరియు వాతావరణం

16 [kuusteist]

Aastaajad ja ilm

Aastaajad ja ilm

16 [పదహారు]

16 [Padahāru]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

[R̥tuvulu mariyu vātāvaraṇaṁ]

Valige, kuidas soovite tõlget näha:   
eesti telugu Mängi Rohkem
Need on aastaajad: ఇవి ఋ-ు-ులు: ఇవ- ఋత-వ-ల-: ఇ-ి ఋ-ు-ు-ు- ------------ ఇవి ఋతువులు: 0
Ivi r̥tu---u: Ivi r-tuvulu: I-i r-t-v-l-: ------------- Ivi r̥tuvulu:
Kevad, suvi, వసంత ఋత---, గ్---్మ-ఋత-వు, వస-త ఋత-వ-, గ-ర-ష-మ ఋత-వ-, వ-ం- ఋ-ు-ు- గ-ర-ష-మ ఋ-ు-ు- -------------------------- వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, 0
V--a-ta -̥t-vu, ---ṣma ---uv-, Vasanta r-tuvu, grīṣma r-tuvu, V-s-n-a r-t-v-, g-ī-m- r-t-v-, ------------------------------ Vasanta r̥tuvu, grīṣma r̥tuvu,
sügis ja talv. శ--ిర ఋత-వు మర--ు-హేమ---ఋతువు శ-శ-ర ఋత-వ- మర-య- హ-మ-త ఋత-వ- శ-శ-ర ఋ-ు-ు మ-ి-ు హ-మ-త ఋ-ు-ు ----------------------------- శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు 0
Ś-śi----̥t-vu--ari-u-hēma--a r̥t--u Śiśira r-tuvu mariyu hēmanta r-tuvu Ś-ś-r- r-t-v- m-r-y- h-m-n-a r-t-v- ----------------------------------- Śiśira r̥tuvu mariyu hēmanta r̥tuvu
Suvi on kuum. గ్-ీష్-- వెచ-చ----ంద-. గ-ర-ష-మ- వ-చ-చగ- ఉ-ద-. గ-ర-ష-మ- వ-చ-చ-ా ఉ-ద-. ---------------------- గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. 0
Gr--m---v---agā u-d-. Grīṣmaṁ veccagā undi. G-ī-m-ṁ v-c-a-ā u-d-. --------------------- Grīṣmaṁ veccagā undi.
Suvel paistab päike. గ్-ీష---లో సూ--యుడు -ాంతు---వె--ి-్మ-త-డు గ-ర-ష-మ-ల- స-ర-య-డ- క--త-ల- వ-దజ-మ-మ-త-డ- గ-ర-ష-మ-ల- స-ర-య-డ- క-ం-ు-ు వ-ద-ి-్-ు-ా-ు ----------------------------------------- గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు 0
G-īṣma-lō-s---u-u--ā-t-lu---d--i-'m---ḍu Grīṣmanlō sūryuḍu kāntulu vedajim'mutāḍu G-ī-m-n-ō s-r-u-u k-n-u-u v-d-j-m-m-t-ḍ- ---------------------------------------- Grīṣmanlō sūryuḍu kāntulu vedajim'mutāḍu
Suvel käime hea meelega jalutamas. మే-- గ---ష్మంల--నడవ---ిక- -ష-ట-డ---ు. మ-మ- గ-ర-ష-మ-ల- నడవడ-న-క- ఇష-టపడత-మ-. మ-మ- గ-ర-ష-మ-ల- న-వ-ా-ి-ి ఇ-్-ప-త-మ-. ------------------------------------- మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. 0
Mēm- grīṣma-lō ----va--n--- i-ṭapa-a--m-. Mēmu grīṣmanlō naḍavaḍāniki iṣṭapaḍatāmu. M-m- g-ī-m-n-ō n-ḍ-v-ḍ-n-k- i-ṭ-p-ḍ-t-m-. ----------------------------------------- Mēmu grīṣmanlō naḍavaḍāniki iṣṭapaḍatāmu.
Talv on külm. హేమ----చల-ల---ఉం--. హ-మ-త- చల-లగ- ఉ-ద-. హ-మ-త- చ-్-గ- ఉ-ద-. ------------------- హేమంతం చల్లగా ఉంది. 0
H--a--aṁ ---la-ā u--i. Hēmantaṁ callagā undi. H-m-n-a- c-l-a-ā u-d-. ---------------------- Hēmantaṁ callagā undi.
Talvel sajab lund või vihma. హేమ--ం ---మంచు ల-దా --్-- -డుత-ంది హ-మ-త- ల- మ-చ- ల-ద- వర-ష- పడ-త--ద- హ-మ-త- ల- మ-చ- ల-ద- వ-్-ం ప-ు-ు-ద- ---------------------------------- హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది 0
Hē---ta--l- -an̄c--l-d--v-r-aṁ pa--tun-i Hēmantaṁ lō man-cu lēdā varṣaṁ paḍutundi H-m-n-a- l- m-n-c- l-d- v-r-a- p-ḍ-t-n-i ---------------------------------------- Hēmantaṁ lō man̄cu lēdā varṣaṁ paḍutundi
Talvel oleme hea meelega kodus. హే-ంతం-----ేమ----ట్లోనే -ండట---క-----ట--త-ము హ-మ-త- ల- మ-మ- ఇ-ట-ల-న- ఉ-డట-న-క- ఇష-టపడత-మ- హ-మ-త- ల- మ-మ- ఇ-ట-ల-న- ఉ-డ-ా-ి-ి ఇ-్-ప-త-మ- -------------------------------------------- హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము 0
H---ntaṁ--ō-mēm- i-ṭ--nē uṇ-aṭā-i---i----aḍatā-u Hēmantaṁ lō mēmu iṇṭlōnē uṇḍaṭāniki iṣṭapaḍatāmu H-m-n-a- l- m-m- i-ṭ-ō-ē u-ḍ-ṭ-n-k- i-ṭ-p-ḍ-t-m- ------------------------------------------------ Hēmantaṁ lō mēmu iṇṭlōnē uṇḍaṭāniki iṣṭapaḍatāmu
On külm. చలిగ- ఉ-ది చల-గ- ఉ-ద- చ-ి-ా ఉ-ద- ---------- చలిగా ఉంది 0
Cali-ā u-di Caligā undi C-l-g- u-d- ----------- Caligā undi
Sajab vihma. వ-్షం-పడ--ు--నద-. వర-ష- పడ-త-న-నద-. వ-్-ం ప-ు-ు-్-ద-. ----------------- వర్షం పడుతున్నది. 0
V-rṣaṁ pa---unna-i. Varṣaṁ paḍutunnadi. V-r-a- p-ḍ-t-n-a-i- ------------------- Varṣaṁ paḍutunnadi.
On tuuline. ప-చ్చ- --లిగ-----ి ప-చ-చ- గ-ల-గ- ఉ-ద- ప-చ-చ- గ-ల-గ- ఉ-ద- ------------------ పిచ్చి గాలిగా ఉంది 0
Picc- --li-- undi Picci gāligā undi P-c-i g-l-g- u-d- ----------------- Picci gāligā undi
On soe. వ-చ---ా ఉంది వ-చ-చగ- ఉ-ద- వ-చ-చ-ా ఉ-ద- ------------ వెచ్చగా ఉంది 0
Ve-c-g--u-di Veccagā undi V-c-a-ā u-d- ------------ Veccagā undi
On päikesepaisteline. ఎ---ా----ి ఎ-డగ- ఉ-ద- ఎ-డ-ా ఉ-ద- ---------- ఎండగా ఉంది 0
E-ḍag- -n-i Eṇḍagā undi E-ḍ-g- u-d- ----------- Eṇḍagā undi
On selge. మ--హ-ం----ం-ి మన-హర-గ- ఉ-ద- మ-ో-ర-గ- ఉ-ద- ------------- మనోహరంగా ఉంది 0
M--ō-a--ṅ---undi Manōharaṅgā undi M-n-h-r-ṅ-ā u-d- ---------------- Manōharaṅgā undi
Kuidas on ilm täna? ఈర----వ--ా--ణ--ఎ-- ఉంది? ఈర-జ- వ-త-వరణ- ఎల- ఉ-ద-? ఈ-ో-ు వ-త-వ-ణ- ఎ-ా ఉ-ద-? ------------------------ ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? 0
Īrō-u vāt--a-a-a- e---u---? Īrōju vātāvaraṇaṁ elā undi? Ī-ō-u v-t-v-r-ṇ-ṁ e-ā u-d-? --------------------------- Īrōju vātāvaraṇaṁ elā undi?
Täna on külm. ఈ-ో-ు --ి----ం-ి ఈర-జ- చల-గ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు చ-ి-ా ఉ-ద- ---------------- ఈరోజు చలిగా ఉంది 0
Ī---u c-l-g----di Īrōju caligā undi Ī-ō-u c-l-g- u-d- ----------------- Īrōju caligā undi
Täna on soe. ఈర----వె--చ-ా--ం-ి ఈర-జ- వ-చ-చగ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు వ-చ-చ-ా ఉ-ద- ------------------ ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది 0
Ī---u-v--c-g--u--i Īrōju veccagā undi Ī-ō-u v-c-a-ā u-d- ------------------ Īrōju veccagā undi

Õppimine ja emotsioonid

Meil on hea meel, kui saame suhelda võõrkeeles. Oleme uhked enda ja meie õppe arengule. Teiselt poolt, kui meil ei õnnestu meil oled ärritunud või pettunud. Erinevad tunded on seega seotud õpet. Uued uuringud on tulla huvitavaid tulemusi. Need näitavad, et tunded mängivad rolli õppimise ajal. Sest meie emotsioonid mõjutada meie edu õppes. Õppimine on alati ‘probleemi’ meie aju. Ja ta tahab seda probleemi lahendada. Kas see on edukas sõltub meie emotsioone. Kui usume, et saate probleemi lahendada, oleme kindlad. See emotsionaalne stabiilsus aitab meil õppimist. Positiivne mõtlemine edendab meie vaimsete võimete. Teisest küljest õppe pinge alla töö samuti. Kahtluse korral või murettekitav takistab head tulemused. Me õpime eriti halvasti, kuna me kardame. Sel juhul meie aju ei saa salvestada uue sisu väga hästi. Seetõttu on oluline alati olema põhjendatud, kui õppimine. Nii et emotsioonid mõjutavad õppimist. Kuid õppimine mõjutab meie emotsioone! Samas aju struktuure, mis töötlevad faktid protsessi emotsioone. Nii et õppimine saate teha sind õnnelikuks ja need, kes on õnnelik õppida paremini. Loomulikult õppimine ei ole alati lõbus; See võib olla tüütu. Sel põhjusel me peaks alati seada väike eesmärke. Sel viisil me ei ülemaksustama meie aju. Ja Me garanteerime, et me täidame meie ootusi. Meie edu on siis tasu, mis motiveerib kõik jälle. Niisiis: Õpi midagi – ja naerata seda tehes!
Kas sa teadsid?
Kreeka keel kuulub indoeuroopa keelte hulka. See ei ole aga mitte ühegi keelega maailmas lähemalt suguluses. Ei tohi aga segamini ajada tänapäevast kreeka keelt ja vanakreeka keelt. Vanakreeka keelt õpetatakse veel tänapäevalgi paljudes koolides ja ülikoolides. See oli varem filosoofia ja teaduse keel. Kes läbi antiikse maailma reisis, kasutas vanakreeka keelt ühise suhtluskeelena. Uuskreeka keel seevastu on emakeeleks 13 miljonile inimesele. See arenes vanakreeka keelest. Seda, millal täpselt uuskreeka keel tekkis, on raske öelda. Kindel on aga see, et see on lihtsamini üles ehitatud, kui vanakreeka keel. Siiski on uuskreeka keelde arvukad arhailised vormid jääma püsinud. Samuti on see väga ühtne keel, millel tugevad dialektid puuduvad. Seda kirjutatakse kreeka tähestikus, mis on peaaegu 2500 aasta vanune. On huvitav teada, et kreeka keel kuulub suurimate sõnavaradega keelte hulka. Kellele meeldib sõnu õppida, peaks kreeka keelega alustama...