Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
Ελεεινός
ένας ελεεινός άνθρωπος
kaawa-awa
isang kaawa-awang tao
τροπικός
ένας τροπικός καταιγίδα
tropical
isang bagyo sa tropiko
χήρα
η χήρα γυναίκα
byuda
ang babaeng byuda