Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
công nghiệp
việc nuôi bò theo cách công nghiệp
industrijski
industrijsko hranjenje krava
phủ tuyết
cây cối phủ tuyết
zasnježeno
zasnežene grane
có ảnh hưởng
xúc xắc có ảnh hưởng
utjecajan
utjecajan kockar