Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
mệt mỏi
một phụ nữ mệt mỏi
ದಾರುಣವಾದ
ದಾರುಣವಾದ ಮಹಿಳೆ
rẻ mạt
một đề nghị rẻ mạt
ಅತಿ ಸಸ್ತವಾದ
ಅತಿ ಸಸ್ತವಾದ ಆಫರ್
kén chọn
khách hàng kén chọn
ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಹಕಿ