Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
gây scandal
khí thải gây scandal
skandal
gas buang yang skandal
phung phí
việc tiêu xài phung phí
boros
pengeluaran yang boros
khoảng cách
chiều dài khoảng cách
kurang lebih
panjang yang kurang lebih