Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hoài cổ
ngọn hải đăng hoài cổ
nostalgic
the nostalgic lighthouse
hung ác
tên đánh người hung ác
brutal
a brutal thug
không quan trọng
lỗi không quan trọng
unimportant
an unimportant defect