Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
công bằng
việc chia sẻ công bằng
справедливый
справедливое деление
phong phú
bữa sáng phong phú
изобильный
обильный завтрак
cực hữu
tên đánh cực hữu
крайне правый
крайне правый хулиган