Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thiên tài
bộ trang phục thiên tài
niraala
niraala poshaak
văn hóa
sự kiện văn hóa
saqafati
saqafati taqreeb
không mong muốn
quảng cáo không mong muốn
ghair matloob
ghair matloob ishteharaat