Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cấp tính
cơn đau cấp tính
akut
az akut fájdalom
cay
quả ớt cay
éles
az éles paprika
buồn cười
điệu nhảy buồn cười
nevetséges
egy nevetséges tánc