Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hung ác
tên đánh người hung ác
brutal
isang marahas na mananakit
đã qua sử dụng
các mặt hàng đã qua sử dụng
gamit na
mga gamit na artikulo
không mang vũ khí
người đàn ông không mang vũ khí
walang armas
ang lalaking walang armas