Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rút quá số dư
Cô ấy tiếc là đã rút quá số dư tài khoản của mình.
превышать
К сожалению, она превысила свой счет.
khai thác
Muối đang được khai thác ở đây.
добывать
Здесь добывают соль.
sủa
Con chó sủa.
лаять
Собака лает.