Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
bỏ bê
Nhà vệ sinh đã bị bỏ bê hoàn toàn.
pabayaan
Ganap na napabayaan ang mga toilet.
muốn bóp nghẹt
Họ muốn bóp nghẹt lẫn nhau!
masakal
Gusto nilang sakalin ang isa‘t isa!
phức tạp hóa
Dây thép gai được dùng để làm phức tạp việc trốn thoát.
complicate
Layunin ng barbed wire na gawing mas mahirap ang pagtakas.