کتاب لغت

fa ‫اعضای بدن‬   »   lv Ķermeņa daļas

‫58 [پنجاه و هشت]‬

‫اعضای بدن‬

‫اعضای بدن‬

58 [piecdesmit astoņi]

Ķermeņa daļas

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫من یک مرد می‌کشم.‬ Es zīmēju vīrieti. Es zīmēju vīrieti. 1
‫اول سر‬ Vispirms galvu. Vispirms galvu. 1
‫این مرد یک کلاه بر سر دارد.‬ Vīrietim ir platmale. Vīrietim ir platmale. 1
‫موها را نمی‌بینید.‬ Matus neredz. Matus neredz. 1
‫گوشها را هم نمی‌بینید.‬ Ausis arī neredz. Ausis arī neredz. 1
‫کمر را هم نمی‌بینید.‬ Muguru arī neredz. Muguru arī neredz. 1
‫من چشم ها و دهان را می‌کشم.‬ Es zīmēju acis un muti. Es zīmēju acis un muti. 1
‫آن مرد می‌رقصد و می‌خندد.‬ Vīrietis dejo un smejas. Vīrietis dejo un smejas. 1
‫آن مرد بینی درازی دارد.‬ Vīrietim ir garš deguns. Vīrietim ir garš deguns. 1
‫او یک عصا در دستهایش دارد.‬ Rokās viņš tur spieķi. Rokās viņš tur spieķi. 1
‫او یک شال گردن هم دور گردنش دارد.‬ Ap kaklu viņam ir šalle. Ap kaklu viņam ir šalle. 1
‫زمستان است و هوا سرد است.‬ Ir ziema un ir auksts. Ir ziema un ir auksts. 1
‫بازوها قوی هستند.‬ Rokas ir spēcīgas. Rokas ir spēcīgas. 1
‫پاها هم قوی هستند.‬ Kājas arī ir spēcīgas. Kājas arī ir spēcīgas. 1
‫این مرد از برف درست شده است.‬ Vīrs ir no sniega. Vīrs ir no sniega. 1
‫او شلوار یا پالتو نپوشیده است.‬ Viņam nav bikšu un mēteļa. Viņam nav bikšu un mēteļa. 1
‫اما سردش نیست (نمی‌لرزد).‬ Bet vīram nesalst. Bet vīram nesalst. 1
‫او یک آدم برفی است.‬ Tas ir sniegavīrs. Tas ir sniegavīrs. 1

‫زبان نیاکان ما‬

‫زبان های مدرن را می توان توسّط زبان شناسان تجزیه و تحلیل کرد.‬ ‫از روش های مختلفی برای انجام این کار استفاده می شود.‬ ‫اما مردم در هزاران سال پیش چگونه صحبت می کردند؟‬ ‫پاسخ به این سئوال بسیار مشکل تر است.‬ ‫با وجود این، دانشمندان سالها در این مورد مشغول به تحقیق بوده اند.‬ ‫آنها می خواهند کشف کنند که مردم در زمان های قدیم چگونه سخن می گفته اند.‬ ‫بدین منظور، آنها در تلاش برای بازسازی اشکال مکالمه در دوران گذشته هستند.‬ ‫دانشمندان آمریکایی کشف جالبی کرده اند.‬ ‫آنها بیش از 2000 زبان را تجزیه و تحلیل کردند.‬ ‫آنها خصوصا ساختار جلمه را در این زبان ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.‬ ‫نتایج حاصل از مطالعه آنها بسیار جالب است.‬ ‫ساختار جمله حدود نیمی از این زبانها ساختار S-O-S (فاعل-مفعول-فعل) است.‬ ‫بدین معنی که، ترتیب جمله فاعل، مفعول و فعل است.‬ ‫بیش از 700 زبان مختلف از الگوی، فاعل-فعل-مفعول، استفاده می کنند.‬ ‫و حدود 160 زبان بر اساس سیستم، فعل-فاعل-مفعول، عمل می کنند.‬ ‫و تنها حدود 40 زبان از الگوی فعل-مفعول-فاعل، استفاده می کنند.‬ ‫حدود 120 زبان دیگر ترکیب های دیگر هستند.‬ ‫از سوی دیگر، الگوهای مفعول-فاعل-فعل و مفعول-فعل-فاعل مشخصا نادر هستند.‬ ‫اکثر زبان هائیکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند از اصل فاعل-مفعول-فعل استفاده می کنند.‬ ‫فارسی، ژاپنی و ترکی از این نمونه است.‬ ‫اکثر زبان های زنده از الگوی فاعل-فعل-مفعول تبعیّت می کنند.‬ ‫این ساختار جمله، امروز در غالب خانواده زبان های هند و اروپایی وجود دارد.‬ ‫محقّقان بر این باورند که در این زبانها قبلا از الگوی فاعل-مفعول-فعل استفاده می شده است.‬ ‫تمام زبان ها بر پایه این سیستم عمل می کنند.‬ ‫اما پس از آن زبان ها شاخه شاخه شدند.‬ ‫ما هنوز نمی دانیم چه زمانی این اتفّاق افتاده است.‬ ‫به هر حال، تنوع در ساختار جمله باید دلیلی داشته باشد.‬ ‫زیرا در تکامل، تنها آنچه مزیت دارد غالب می شود ...‬