Rozmówki

pl Pory roku i pogoda   »   ta பருவ காலமும் வானிலையும்

16 [szesnaście]

Pory roku i pogoda

Pory roku i pogoda

16 [பதினாறு]

16 [Patiṉāṟu]

பருவ காலமும் வானிலையும்

[paruva kālamum vāṉilaiyum]

Wybierz, jak chcesz zobaczyć tłumaczenie:   
polski tamilski Bawić się Więcej
To są pory roku: இவ--------வ--லங-க-். இவ-கள- பர-வக-லங-கள-. இ-ை-ள- ப-ு-க-ல-்-ள-. -------------------- இவைகள் பருவகாலங்கள். 0
ivaik-----r-v-kā-aṅk-ḷ. ivaikaḷ paruvakālaṅkaḷ. i-a-k-ḷ p-r-v-k-l-ṅ-a-. ----------------------- ivaikaḷ paruvakālaṅkaḷ.
wiosna, lato, வஸந--கா--்--ோட---க--ம் வஸந-தக-லம-,க-ட-க-க-லம- வ-ந-த-ா-ம-,-ோ-ை-்-ா-ம- ---------------------- வஸந்தகாலம்,கோடைக்காலம் 0
V-s--t-----m-k--a----l-m Vasantakālam,kōṭaikkālam V-s-n-a-ā-a-,-ō-a-k-ā-a- ------------------------ Vasantakālam,kōṭaikkālam
jesień i zima. இல- உத--் கால-- ---ற-ம- -ு--ர--ா---. இல- உத-ர- க-லம- மற-ற-ம- க-ள-ர-க-லம-. இ-ை உ-ி-் க-ல-் ம-்-ு-் க-ள-ர-க-ல-்- ------------------------------------ இலை உதிர் காலம் மற்றும் குளிர்காலம். 0
il---ut-r k-lam-m-ṟṟu- k-ḷirk-lam. ilai utir kālam maṟṟum kuḷirkālam. i-a- u-i- k-l-m m-ṟ-u- k-ḷ-r-ā-a-. ---------------------------------- ilai utir kālam maṟṟum kuḷirkālam.
Lato jest gorące. க----்கா-ம்---ப---ா--இ-ு-----். க-ட-க-க-லம- வ-ப-பம-க இர-க-க-ம-. க-ட-க-க-ல-் வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ு-்- ------------------------------- கோடைக்காலம் வெப்பமாக இருக்கும். 0
K-ṭ-i--ā-a---eppamā-- i--kkum. Kōṭaikkālam veppamāka irukkum. K-ṭ-i-k-l-m v-p-a-ā-a i-u-k-m- ------------------------------ Kōṭaikkālam veppamāka irukkum.
Latem świeci słońce. கோ-ை-்-ாலத்---் --ரியன- --ரக-----கிறான். க-ட-க-க-லத-த-ல- ச-ர-யன- ப-ரக-ச-க-க-ற-ன-. க-ட-க-க-ல-்-ி-் ச-ர-ய-் ப-ர-ா-ி-்-ி-ா-்- ---------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் சூரியன் பிரகாசிக்கிறான். 0
K--ai--āl-t--l cū---a--pi-ak-c-k--ṟ-ṉ. Kōṭaikkālattil cūriyaṉ pirakācikkiṟāṉ. K-ṭ-i-k-l-t-i- c-r-y-ṉ p-r-k-c-k-i-ā-. -------------------------------------- Kōṭaikkālattil cūriyaṉ pirakācikkiṟāṉ.
Latem chodzimy chętnie na spacery. கோ--க--ா---தி-- நமக-கு---க---- செல்-ு--- ம-கவும- -ிர--்ப--. க-ட-க-க-லத-த-ல- நமக-க- நடக-கச- ச-ல-ல-தல- ம-கவ-ம- வ-ர-ப-பம-. க-ட-க-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ந-க-க-் ச-ல-ல-த-் ம-க-ு-் வ-ர-ப-ப-்- ----------------------------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் நமக்கு நடக்கச் செல்லுதல் மிகவும் விருப்பம். 0
K---ik-ālat-il--amak-u--aṭakka- cell---- mik---m--i---pam. Kōṭaikkālattil namakku naṭakkac cellutal mikavum viruppam. K-ṭ-i-k-l-t-i- n-m-k-u n-ṭ-k-a- c-l-u-a- m-k-v-m v-r-p-a-. ---------------------------------------------------------- Kōṭaikkālattil namakku naṭakkac cellutal mikavum viruppam.
Zimą jest zimno. கு-ிர--ா-ம் கு----ச-----க-இருக்கு--. க-ள-ர-க-லம- க-ள-ர-ச-ச-ய-க இர-க-க-ம-. க-ள-ர-க-ல-் க-ள-ர-ச-ச-ய-க இ-ு-்-ு-்- ------------------------------------ குளிர்காலம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். 0
Ku-ir-ā--- ---ir-----ka i--kk-m. Kuḷirkālam kuḷircciyāka irukkum. K-ḷ-r-ā-a- k-ḷ-r-c-y-k- i-u-k-m- -------------------------------- Kuḷirkālam kuḷircciyāka irukkum.
Zimą pada śnieg lub deszcz. க-ள-ர்-ா-த-த-ல் ப-- -ல்ல-- மழ- ப-ய--லா-். க-ள-ர-க-லத-த-ல- பன- அல-லத- மழ- ப-ய-யல-ம-. க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ப-ி அ-்-த- ம-ை ப-ய-ய-ா-்- ----------------------------------------- குளிர்காலத்தில் பனி அல்லது மழை பெய்யலாம். 0
Ku---------i- pa-i-a--at- m-ḻ-i -----lā-. Kuḷirkālattil paṉi allatu maḻai peyyalām. K-ḷ-r-ā-a-t-l p-ṉ- a-l-t- m-ḻ-i p-y-a-ā-. ----------------------------------------- Kuḷirkālattil paṉi allatu maḻai peyyalām.
Zimą lubimy siedzieć w domu. க--ிர-கா--்தி-- ---்-- -னையில்-த-்-ு----வ-ர--்--். க-ள-ர-க-லத-த-ல- நமக-க- மன-ய-ல- தங-க-வத- வ-ர-ப-பம-. க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ம-ை-ி-் த-்-ு-த- வ-ர-ப-ப-்- -------------------------------------------------- குளிர்காலத்தில் நமக்கு மனையில் தங்குவது விருப்பம். 0
K--ir-āla-t-l ----kku m-ṉ-i-il-t-ṅ---at---i--pp--. Kuḷirkālattil namakku maṉaiyil taṅkuvatu viruppam. K-ḷ-r-ā-a-t-l n-m-k-u m-ṉ-i-i- t-ṅ-u-a-u v-r-p-a-. -------------------------------------------------- Kuḷirkālattil namakku maṉaiyil taṅkuvatu viruppam.
Jest zimno. குளி--- இரு-்கி-த-. க-ள-ர-க இர-க-க-றத-. க-ள-ர-க இ-ு-்-ி-த-. ------------------- குளிராக இருக்கிறது. 0
Kuḷi-āk- -ru-kiṟ---. Kuḷirāka irukkiṟatu. K-ḷ-r-k- i-u-k-ṟ-t-. -------------------- Kuḷirāka irukkiṟatu.
Pada deszcz. ம----ெய-கி--ு. மழ- ப-ய-க-றத-. ம-ை ப-ய-க-ற-ு- -------------- மழை பெய்கிறது. 0
Maḻai -------tu. Maḻai peykiṟatu. M-ḻ-i p-y-i-a-u- ---------------- Maḻai peykiṟatu.
Wieje wiatr. க--்------- அ-ி---ிற-ு. க-ற-ற- வ-ச- அட-க-க-றத-. க-ற-ற- வ-ச- அ-ி-்-ி-த-. ----------------------- காற்று வீசி அடிக்கிறது. 0
K---u -ī-- -----i---u. Kāṟṟu vīci aṭikkiṟatu. K-ṟ-u v-c- a-i-k-ṟ-t-. ---------------------- Kāṟṟu vīci aṭikkiṟatu.
Jest ciepło. வ-ப-பமாக-----்கிற-ு. வ-ப-பம-க இர-க-க-றத-. வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------- வெப்பமாக இருக்கிறது. 0
V--p-m--- ---kk-ṟ-tu. Veppamāka irukkiṟatu. V-p-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-. --------------------- Veppamāka irukkiṟatu.
Jest słonecznie. வ--்ய-ல-ி---ிற--. வ-ய-ய-லட-க-க-றத-. வ-ய-ய-ல-ி-்-ி-த-. ----------------- வெய்யிலடிக்கிறது. 0
Ve--i--ṭ-k----tu. Veyyilaṭikkiṟatu. V-y-i-a-i-k-ṟ-t-. ----------------- Veyyilaṭikkiṟatu.
Jest pogodnie. வ--்--்-மித--க--ர-க்---து. வ-ப-பம- ம-தம-க இர-க-க-றத-. வ-ப-ப-் ம-த-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------- வெப்பம் மிதமாக இருக்கிறது. 0
Veppam -it-mā-- ir------tu. Veppam mitamāka irukkiṟatu. V-p-a- m-t-m-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------- Veppam mitamāka irukkiṟatu.
Jaka jest dzisiaj pogoda? இன்-ு--ரு--ி-ை--ப--ட- உள----? இன-ற- பர-வந-ல- எப-பட- உள-ளத-? இ-்-ு ப-ு-ந-ல- எ-்-ட- உ-்-த-? ----------------------------- இன்று பருவநிலை எப்படி உள்ளது? 0
I-----a----n--ai--p-aṭi -ḷḷ-tu? Iṉṟu paruvanilai eppaṭi uḷḷatu? I-ṟ- p-r-v-n-l-i e-p-ṭ- u-ḷ-t-? ------------------------------- Iṉṟu paruvanilai eppaṭi uḷḷatu?
Dzisiaj jest zimno. இன-று --ள--ாக உள----. இன-ற- க-ள-ர-க உள-ளத-. இ-்-ு க-ள-ர-க உ-்-த-. --------------------- இன்று குளிராக உள்ளது. 0
I-ṟ- k--i-ā-a-u-ḷa-u. Iṉṟu kuḷirāka uḷḷatu. I-ṟ- k-ḷ-r-k- u-ḷ-t-. --------------------- Iṉṟu kuḷirāka uḷḷatu.
Dzisiaj jest ciepło. இன்-ு வ-ப--மா- உள்--ு. இன-ற- வ-ப-பம-க உள-ளத-. இ-்-ு வ-ப-ப-ா- உ-்-த-. ---------------------- இன்று வெப்பமாக உள்ளது. 0
I-ṟ- -epp-m--- -ḷ--t-. Iṉṟu veppamāka uḷḷatu. I-ṟ- v-p-a-ā-a u-ḷ-t-. ---------------------- Iṉṟu veppamāka uḷḷatu.

Nauka a emocje

Cieszymy się, kiedy możemy rozmawiać w jakimś obcym języku. Jesteśmy dumni z siebie i naszych postępów. Jeśli natomiast nie ma efektów, jesteśmy zdenerowani i rozczarowani. Z nauką wiążą się zatem różne uczucia. Nowe badania dochodzą do dalszych interesujących wyników. Pokazują, że uczucia już podczas uczenia odgrywają jakąś rolę. Nasze emocje mają bowiam wpływ na efekt nauki. Dla naszego mózgu nauka jest zawsze jakimś zadaniem. I chce to zadanie rozwiązać. Czy mu się to uda, zależy od naszych uczuć. Jeśli uważamy, że problem możemy rozwiązać, jesteśmy pewni siebie. Ta emocjonalna stabilizacja pomaga nam w nauce. Pozytywne myślenie wzmacnia tym samym nasze intelektualne zdolności. Uczenie w stresie funkcjonuje o wiele gorzej. Wątpliwości czy niepokój uniemożliwiają dobre osiągnięcia. Szczególnie źle się uczymy, gdy odczuwamy strach. Wtedy nasz mózg nie może dobrze zapamiętać nowych treści. Dlatego ważne jest, by w czasie uczenia być zawsze zmotywowanym. Uczucia wpływają więc na proces uczenia. Ale uczenie wpływa też na nasze uczucia! Struktury mózgu, które przetwarzają fakty, przetwarzają także uczucia. W ten sposób nauka może uszczęśliwiać, a kto jest szczęśliwy - uczy się lepiej. Oczywiście nie zawsze uczenie sprawia przyjemność, może być też mozolne. Dlatego powinniśmy zawsze wyznaczać sobie małe cele. W ten sposób nie przeciążamy naszego mózgu. Zapewniamy sobie też możliwość spełnienia naszych oczekiwań. Naszym sukcesem jest później pochwała, która nas na nowo motywuje. Tak więc: ucz się i śmiej się przy tym!
Czy wiedziałeś?
Język grecki należy do języków indoeuropejskich. Nie jest jednak blisko spokrewniony z żadnym innym językiem na świecie. Nie można mylić współczesnej greki z językiem starogreckim. Greka z czasów starożytnych jest wykładana dzisiaj w wielu szkołach i uniwersytetach. Wcześniej była językiem filozofii i nauki. Kto poznawał świat starożytny, język starogrecki był dla niego językiem komunikacji. Natomiast greka nowożytna jest dzisiaj językiem ojczystym około 13 milionów ludzi. Rozwinęła się z języka starogreckiego. Ciężko stwierdzić, kiedy dokładnie powstał współczesny język grecki. Pewne jest jednak to, że jego budowa jest prostsza niż języka starogreckiego. Greka nowożytna zawiera jednak jeszcze liczne archaiczne formy. Jest językiem bardzo spójnym, nie wykazujących mocnych dialektów. Pisany jest alfabetem greckim, który powstał prawie 2500 lat temu. Interesujące jest to, że greka należy do języków o największym zasobie słownictwa. Kto chętnie uczy się słówek, powinien więc zacząć od greckiego…