పదబంధం పుస్తకం

భూత కాలం 4   »   Prošlost 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

భూత కాలం 4

84 [osamdeset i četiri]

+

Prošlost 4

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు బోస్నియన్ ప్లే చేయండి మరింత
చడవడం či---i čitati 0 +
నేను చదివాను Ja s-- č---- / č-----. Ja sam čitao / čitala. 0 +
నేను నవల మొత్తం చదివాను Ja s-- p------- c----- r----. Ja sam pročitao cijeli roman. 0 +
     
అర్థం చేసుకొనుట ra------i razumjeti 0 +
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ja s-- r------ / r--------. Ja sam razumio / razumjela. 0 +
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ja s-- r------ / r-------- c----- t----. Ja sam razumio / razumjela cijeli tekst. 0 +
     
సమాధానం చెప్పుట od-------i odgovoriti 0 +
నేను చెప్పాను Ja s-- o-------- / o---------. Ja sam odgovorio / odgovorila. 0 +
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Ja s-- o-------- / o--------- n- s-- p------. Ja sam odgovorio / odgovorila na sva pitanja. 0 +
     
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ja t- z--- – j- s-- t- z--- / z----. Ja to znam – ja sam to znao / znala. 0 +
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Ja p---- t- – j- s-- t- p---- / p-----. Ja pišem to – ja sam to pisao / pisala. 0 +
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ja č---- t- – j- s-- t- č-- / č---. Ja čujem to – ja sam to čuo / čula. 0 +
     
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ja u----- t- – j- s-- t- u--- / u----. Ja uzimam to – ja sam to uzeo / uzela. 0 +
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ja d------ t- – j- s-- t- d---- / d-------. Ja donosim to – ja sam to donio / donijela. 0 +
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ja k------ t- – j- s-- t- k---- / k-----. Ja kupujem to – ja sam to kupio / kupila. 0 +
     
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Ja o------- t- – j- s-- t- o------- / o--------. Ja očekujem to – ja sam to očekivao / očekivala. 0 +
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ja o---------- t- – j- s-- t- o------- / o--------. Ja objašnjavam to – ja sam to objasnio / objasnila. 0 +
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Ja p------- t- – j- s-- t- p------- / p--------. Ja poznajem to – ja sam to poznavao / poznavala. 0 +