адыгабзэ » тыркубз   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [elli beş]

Çalışmak

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [elli beş]

Çalışmak

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? Me---- o----- n- y-----------?
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. Ko--- d-----.
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. Be- y---- g-- h------ o----- ç----------.
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. Ya----- e----- o-------.
ХэбзэIахьэр иныIо. Am- v------- y-----.
Медицинэ страховкэри бащэ. Ve h------- s-------- y-----.
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? Ne o---- i---------?
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. Mü------ o---- i--------.
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. Ün---------- o----- i--------.
   
Сэ сыстажёр. Be- s--------.
Сэ къэзлэжьрэр бэп. Fa--- k-----------.
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. Yu-- d------ s--- y--------.
   
Мыр тиIэшъхьэтет. Bu b---- ş----.
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. Ho- a----------- v--.
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. Öğ------- h-- k------ g--------.
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. İş a-------.
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. Bi- y----- i------.
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. Bu ü----- ç-- i---- v--.