விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
potuvāṉa
potuvāṉa kēḷvi vārttaikaḷ
frequent
frequent question words
ulakaḷāviya
ulakaḷāviya uṟavu
worldwide
worldwide connectivity
teḷivāṉa
teḷivāṉa kaḷavu
unambiguous
the unambiguous deception