விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
தைரியமான
தைரியமான அலை ஓட்டுநர்
modig
den modige surferen
மனநோய் உள்ள
மனநோய் உள்ள நிலை
melankolsk
en melankolsk stemning
தேவையான
தேவையான பயண அட்டை
nødvendig
det nødvendige passet