விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
செங்குத்திரான
செங்குத்திரான கோடுகள்
pionowy
pionowe paski
உள்ளம் கொண்ட
உள்ளம் கொண்ட வாழ்த்துக்கள்
serdeczny
serdeczne gratulacje
செயலிழக்கின்ற
செயலிழக்கின்ற விளக்கு
nieefektywny
nieefektywna żarówka elektryczna