விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
சுகமான
சுகமான உடை
confortável
roupa confortável
கொத்திக்கப்பட்ட
கொத்திக்கப்பட்ட நில நடுக்கம்
devastador
o terremoto devastador
மோதர்ன்
மோதர்ன் ஊடகம்
moderno
um meio moderno