விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
ஸ்வீடிஷ்
ஸ்வீடிஷ் தலைநகர்
zviedru
Zviedrijas galvaspilsēta
இன வாதமான
இன வாதமான நடவடிக்கை
rasistisks
rasistiska rīcība
கூட்டுறவாக
கூட்டுறவான மலைக்காட்டி
sadraudzīgs
sadraudzīgais kalnāraucējs