விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
caṇṭaiyāṉa
iru caṇṭaiyāṉa āṇkaḷ
talasqan
ekewi de talasqan erler
Iṉa vātamāṉa
iṉa vātamāṉa naṭavaṭikkai
rasïzmdi
rasïzmdi minez-qulıq
vārttaikaḷillāta
vārttaikaḷillāta peṇ
sözsiz
sözsiz äyel