விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
maṟainta
oru maṟainta napar
mr̥ta
mr̥ta vyaktī
kalvi peṟṟa
kalvi peṟṟa nāy
śikṣita
śikṣita kutrā
kalaiyāttirāṉa
kalaiyāttirāṉa ōviyam
kalātmaka
kalātmaka citra