விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
சுயமான
சுயமான பெண்
i vetëkënaqur
gruaja e vetëkënaqur
காணாமல் போன
காணாமல் போன விமானம்
verschollen
një aeroplan i zhdukur
எதிர்மறையான
எதிர்மறையான செய்தி
negativ
lajmi negativ