விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
பொதுவான
பொதுவான கேள்வி வார்த்தைகள்
često
česta pitanja
அதிக எடையுள்ள
அதிக எடையுள்ள பெண்
pretežak
preteška žena
கிறிஸ்துமஸ் விழா
கிறிஸ்துமஸ் விழா கூட்டம்
božićno
božićno raspoloženje