விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
எழுத்துவாரியாக
எழுத்துவாரியாகப் பட்டியலிடல்
в алфавитном порядке
алфавитный порядок
குழல் உள்ள
குழல் முடிகள்
кудрявый
кудрявые волосы
ஓராண்டாக
ஒரு ஓராண்டாக அருவி
плавный
плавный водопад