விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
valimaiyāṉa
valimaiyāṉa peṇ
sterk
den sterke kvinnen
veppamāṉa
veppamāṉa cōkkulaṉkaḷ
varm
dei varme sokkane
caktivāṉa
caktivāṉa ciṅkam
kraftig
ein kraftig løve