Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ở một nơi khác
Chúng tôi muốn sống ở một nơi khác, không phải ở đây.
máshol
Máshol akarunk élni, nem itt.
xuất sắc
Công việc được thực hiện một cách xuất sắc.
kiválóan
A munka kiválóan van elvégezve.
xuống dốc
Dòng suối chảy xuống dốc.
lefelé
A patak lefelé folyik.