Phrasebook

en Double connectors   »   kn ಜೋಡಿ ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು

98 [ninety-eight]

Double connectors

Double connectors

೯೮ [ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

98 [Tombatteṇṭu]

ಜೋಡಿ ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು

[jōḍi sambadhāvyayagaḷu.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
The journey was beautiful, but too tiring. ಪ್--ಾ- ತ-ಂ-ಾ -ೆನ-ನ-ಗ-ತ-ತು,-ಆದರ- ತು-ಬ- ಆ-----. ಪ-ರಯ-ಣ ತ--ಬ- ಚ-ನ-ನ-ಗ-ತ-ತ-, ಆದರ- ತ--ಬ- ಆಯ-ಸಕರ. ಪ-ರ-ಾ- ತ-ಂ-ಾ ಚ-ನ-ನ-ಗ-ತ-ತ-, ಆ-ರ- ತ-ಂ-ಾ ಆ-ಾ-ಕ-. --------------------------------------------- ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸಕರ. 0
P-ay--a--u-bā ----ā-it-u, -dare---m-ā ā-------a. Prayāṇa tumbā cennāgittu, ādare tumbā āyāsakara. P-a-ā-a t-m-ā c-n-ā-i-t-, ā-a-e t-m-ā ā-ā-a-a-a- ------------------------------------------------ Prayāṇa tumbā cennāgittu, ādare tumbā āyāsakara.
The train was on time, but too full. ರೈ-- ---ಿ-ಸರಿಯ-- -ಮ--್-ೆ ಬಂ--, ---- ತುಂ-ಾ -ನ-ಂಗ-ಳಿ. ರ-ಲ- ಗ-ಡ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬ-ತ-, ಆದರ- ತ--ಬ- ಜನಜ-ಗ-ಳ-. ರ-ಲ- ಗ-ಡ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ತ-, ಆ-ರ- ತ-ಂ-ಾ ಜ-ಜ-ಗ-ಳ-. --------------------------------------------------- ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನಜಂಗುಳಿ. 0
Railu g-ḍ---ar----- sam---kk- bant----da-- t---- j----aṅ-u--. Railu gāḍi sariyāda samayakke bantu, ādare tumbā janajaṅguḷi. R-i-u g-ḍ- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-n-u- ā-a-e t-m-ā j-n-j-ṅ-u-i- ------------------------------------------------------------- Railu gāḍi sariyāda samayakke bantu, ādare tumbā janajaṅguḷi.
The hotel was comfortable, but too expensive. ವಸತ-ಗೃಹ-ಸುಖಕರ--ಗಿ-್ತ-, ಆ-----ು--ಾ---ಬ-ರ-. ವಸತ-ಗ-ಹ ಸ-ಖಕರವ-ಗ-ತ-ತ-, ಆದರ- ತ--ಬ- ದ-ಬ-ರ-. ವ-ತ-ಗ-ಹ ಸ-ಖ-ರ-ಾ-ಿ-್-ು- ಆ-ರ- ತ-ಂ-ಾ ದ-ಬ-ರ-. ----------------------------------------- ವಸತಿಗೃಹ ಸುಖಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. 0
V---ti--̥-a-suk-a------gi-t-,-ād--e--u-b- d-----. Vasatigr-ha sukhakaravāgittu, ādare tumbā dubāri. V-s-t-g-̥-a s-k-a-a-a-ā-i-t-, ā-a-e t-m-ā d-b-r-. ------------------------------------------------- Vasatigr̥ha sukhakaravāgittu, ādare tumbā dubāri.
He’ll take either the bus or the train. ಅವನ---ಸ್ಸ---್---ಅಥ-ಾ-ರ-ಲಿನಲ-ಲಿ-ಹೋ--ತ---ನೆ. ಅವನ- ಬಸ-ಸ-ನಲ-ಲ- ಅಥವ- ರ-ಲ-ನಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಬ-್-ಿ-ಲ-ಲ- ಅ-ವ- ರ-ಲ-ನ-್-ಿ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------ ಅವನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
A--n--bas-s-nal-----ha-- r-i-i---l---ō-ut--n-. Avanu bas'sinalli athavā railinalli hōguttāne. A-a-u b-s-s-n-l-i a-h-v- r-i-i-a-l- h-g-t-ā-e- ---------------------------------------------- Avanu bas'sinalli athavā railinalli hōguttāne.
He’ll come either this evening or tomorrow morning. ಅ--ು-ಇಂ---ಸ-----ಥವಾ ---- ----ಗ----ಬರುತ್---ೆ. ಅವನ- ಇ-ದ- ಸ-ಜ- ಅಥವ- ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಬರ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಇ-ದ- ಸ-ಜ- ಅ-ವ- ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಬ-ು-್-ಾ-ೆ- -------------------------------------------- ಅವನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. 0
A-a-u---du sa-̄j---t--v- -āḷe be------b--u-tā--. Avanu indu san-je athavā nāḷe beḷigge baruttāne. A-a-u i-d- s-n-j- a-h-v- n-ḷ- b-ḷ-g-e b-r-t-ā-e- ------------------------------------------------ Avanu indu san̄je athavā nāḷe beḷigge baruttāne.
He’s going to stay either with us or in the hotel. ಅವನು-ನಮ್ಮ ---- -ಥವ- -ಸತ- -ೃಹದಲ----ಇರ--್-ಾ--. ಅವನ- ನಮ-ಮ ಜ-ತ- ಅಥವ- ವಸತ- ಗ-ಹದಲ-ಲ- ಇರ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ನ-್- ಜ-ತ- ಅ-ವ- ವ-ತ- ಗ-ಹ-ಲ-ಲ- ಇ-ು-್-ಾ-ೆ- -------------------------------------------- ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. 0
Ava-u----'----ote-a-h-vā---s--- --̥h------ i-u-----. Avanu nam'ma jote athavā vasati gr-hadalli iruttāne. A-a-u n-m-m- j-t- a-h-v- v-s-t- g-̥-a-a-l- i-u-t-n-. ---------------------------------------------------- Avanu nam'ma jote athavā vasati gr̥hadalli iruttāne.
She speaks Spanish as well as English. ಅ--ು -್ಪಾನಿಷ- -ನ-ನು-ಹ-ಗೂ-ಇಂ---ಿಷ್-ಅ-್ನು ಮಾತ-ಾ-ುತ್-ಾಳ-. ಅವಳ- ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಅನ-ನ- ಹ-ಗ- ಇ-ಗ-ಲ-ಷ- ಅನ-ನ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಅ-್-ು ಹ-ಗ- ಇ-ಗ-ಲ-ಷ- ಅ-್-ು ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ಾ-ೆ- ------------------------------------------------------ ಅವಳು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. 0
Av-ḷ---p---- -nn- --g----gliṣ a--u māta-ā-u-t-ḷ-. Avaḷu spāniṣ annu hāgū iṅgliṣ annu mātanāḍuttāḷe. A-a-u s-ā-i- a-n- h-g- i-g-i- a-n- m-t-n-ḍ-t-ā-e- ------------------------------------------------- Avaḷu spāniṣ annu hāgū iṅgliṣ annu mātanāḍuttāḷe.
She has lived in Madrid as well as in London. ಅವ-ು ಮ್--ಡ್-ಿ-್ -ಲ್ಲಿ--ಾ-ೂ --ಡ-್ -ಲ--ಿ-------ಿದ್-ಳು ಅವಳ- ಮ-ಯ-ಡ-ರ-ಡ- ನಲ-ಲ- ಹ-ಗ- ಲ-ಡನ- ನಲ-ಲ- ವ-ಸವ-ಗ-ದ-ದಳ- ಅ-ಳ- ಮ-ಯ-ಡ-ರ-ಡ- ನ-್-ಿ ಹ-ಗ- ಲ-ಡ-್ ನ-್-ಿ ವ-ಸ-ಾ-ಿ-್-ಳ- --------------------------------------------------- ಅವಳು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು 0
A--ḷ--my--riḍ-n---- h-gū-l-ṇḍ------li --sav---dd--u Avaḷu myāḍriḍ nalli hāgū laṇḍan nalli vāsavāgiddaḷu A-a-u m-ā-r-ḍ n-l-i h-g- l-ṇ-a- n-l-i v-s-v-g-d-a-u --------------------------------------------------- Avaḷu myāḍriḍ nalli hāgū laṇḍan nalli vāsavāgiddaḷu
She knows Spain as well as England. ಅವ-ಿ-- -್-ೇ-್ -ಾಗ--------ಂಡ್---ತ್-ು. ಅವಳ-ಗ- ಸ-ಪ-ನ- ಹ-ಗ- ಇ-ಗ-ಲ--ಡ- ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ಳ-ಗ- ಸ-ಪ-ನ- ಹ-ಗ- ಇ-ಗ-ಲ-ಂ-್ ಗ-ತ-ತ-. ------------------------------------ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು. 0
a-a-ige -p-n h-gū iṅ--e-- --ttu. avaḷige spēn hāgū iṅgleṇḍ gottu. a-a-i-e s-ē- h-g- i-g-e-ḍ g-t-u- -------------------------------- avaḷige spēn hāgū iṅgleṇḍ gottu.
He is not only stupid, but also lazy. ಅ--ು ಕೇವ--ದ-್ಡ -ಾತ್ರ-ಲ್ಲ- ಸೋಮ-ರಿ--ೂಡ. ಅವನ- ಕ-ವಲ ದಡ-ಡ ಮ-ತ-ರವಲ-ಲ, ಸ-ಮ-ರ- ಕ-ಡ. ಅ-ನ- ಕ-ವ- ದ-್- ಮ-ತ-ರ-ಲ-ಲ- ಸ-ಮ-ರ- ಕ-ಡ- ------------------------------------- ಅವನು ಕೇವಲ ದಡ್ಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿ ಕೂಡ. 0
A---u ---a-a --ḍ-a-m-t---al--,--ō--ri -ū--. Avanu kēvala daḍḍa mātravalla, sōmāri kūḍa. A-a-u k-v-l- d-ḍ-a m-t-a-a-l-, s-m-r- k-ḍ-. ------------------------------------------- Avanu kēvala daḍḍa mātravalla, sōmāri kūḍa.
She is not only pretty, but also intelligent. ಅ-ಳು--ೇವಲ ಸುಂ-ರ- ಮ-ತ್ರ--್ಲ,-ಜ-ಣೆ-ೂ-ಸಹ. ಅವಳ- ಕ-ವಲ ಸ--ದರ- ಮ-ತ-ರವಲ-ಲ, ಜ-ಣ-ಯ- ಸಹ. ಅ-ಳ- ಕ-ವ- ಸ-ಂ-ರ- ಮ-ತ-ರ-ಲ-ಲ- ಜ-ಣ-ಯ- ಸ-. -------------------------------------- ಅವಳು ಕೇವಲ ಸುಂದರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಣೆಯೂ ಸಹ. 0
A---u-k-v-la su-d-ri m--rav--la- j-ṇe-ū s--a. Avaḷu kēvala sundari mātravalla, jāṇeyū saha. A-a-u k-v-l- s-n-a-i m-t-a-a-l-, j-ṇ-y- s-h-. --------------------------------------------- Avaḷu kēvala sundari mātravalla, jāṇeyū saha.
She speaks not only German, but also French. ಅವಳ- ಕ-ವಲ --್ಮ---ಅ--ಟ----್ಲದ- -್ರ--ಚನ್-ೂ ಸ--ಮ--ನಾ--ತ್ತ-ಳ-. ಅವಳ- ಕ-ವಲ ಜರ-ಮನ- ಅಷ-ಟ- ಅಲ-ಲದ- ಫ-ರ--ಚನ-ನ- ಸಹ ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಕ-ವ- ಜ-್-ನ- ಅ-್-ೆ ಅ-್-ದ- ಫ-ರ-ಂ-ನ-ನ- ಸ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------------------------- ಅವಳು ಕೇವಲ ಜರ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಚನ್ನೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. 0
A--ḷu---val- --rm-n-aṣṭ- all-d--p-r--̄c-nn- sa-- mātanā---tāḷ-. Avaḷu kēvala jarman aṣṭe allade phren-cannū saha mātanāḍuttāḷe. A-a-u k-v-l- j-r-a- a-ṭ- a-l-d- p-r-n-c-n-ū s-h- m-t-n-ḍ-t-ā-e- --------------------------------------------------------------- Avaḷu kēvala jarman aṣṭe allade phren̄cannū saha mātanāḍuttāḷe.
I can neither play the piano nor the guitar. ನ--ೆ --ಯಾ-ೋ--ಗಲ--ಅಥವಾ -ಿ-ಾ----ಗಲ--ನ-ಡಿಸ-ು--ರು-ುದಿ--ಲ. ನನಗ- ಪ-ಯ-ನ- ಆಗಲ- ಅಥವ- ಗ-ಟ-ರ- ಆಗಲ- ನ-ಡ-ಸಲ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಪ-ಯ-ನ- ಆ-ಲ- ಅ-ವ- ಗ-ಟ-ರ- ಆ-ಲ- ನ-ಡ-ಸ-ು ಬ-ು-ು-ಿ-್-. ----------------------------------------------------- ನನಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಟಾರ್ ಆಗಲಿ ನುಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 0
Nan--e piy-n- --ali atha-- -iṭ-r āg--i-nu--s-lu-ba--v-dill-. Nanage piyānō āgali athavā giṭār āgali nuḍisalu baruvudilla. N-n-g- p-y-n- ā-a-i a-h-v- g-ṭ-r ā-a-i n-ḍ-s-l- b-r-v-d-l-a- ------------------------------------------------------------ Nanage piyānō āgali athavā giṭār āgali nuḍisalu baruvudilla.
I can neither waltz nor do the samba. ನ----ವ----್ಝ ಆ----ಅಥ-ಾ --ಂಬ ಆಗ-- ಬರ--ುದ----. ನನಗ- ವ-ಲ-ಟ-ಝ ಆಗಲ- ಅಥವ- ಸ--ಬ ಆಗಲ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ವ-ಲ-ಟ-ಝ ಆ-ಲ- ಅ-ವ- ಸ-ಂ- ಆ-ಲ- ಬ-ು-ು-ಿ-್-. -------------------------------------------- ನನಗೆ ವಾಲ್ಟ್ಝ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬ ಆಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 0
N-n-------ṭjha-ā-ali ath-vā sā-ba----li b-r-v-dill-. Nanage vālṭjha āgali athavā sāmba āgali baruvudilla. N-n-g- v-l-j-a ā-a-i a-h-v- s-m-a ā-a-i b-r-v-d-l-a- ---------------------------------------------------- Nanage vālṭjha āgali athavā sāmba āgali baruvudilla.
I like neither opera nor ballet. ನನಗೆ -ಂ-ೀತ ನ-ಟ--ಾಗಲಿ--ಥ-- ಬ--ಾಲೆ-ಆಗ-ಿ--ಷ-ಟ-ಿಲ-ಲ. ನನಗ- ಸ-ಗ-ತ ನ-ಟಕವ-ಗಲ- ಅಥವ- ಬ-ಯ-ಲ- ಆಗಲ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಸ-ಗ-ತ ನ-ಟ-ವ-ಗ-ಿ ಅ-ವ- ಬ-ಯ-ಲ- ಆ-ಲ- ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
N--a-- sa-gīt- nāṭ-k---g-li athav- by----ā--l- i-ṭa-ill-. Nanage saṅgīta nāṭakavāgali athavā byāle āgali iṣṭavilla. N-n-g- s-ṅ-ī-a n-ṭ-k-v-g-l- a-h-v- b-ā-e ā-a-i i-ṭ-v-l-a- --------------------------------------------------------- Nanage saṅgīta nāṭakavāgali athavā byāle āgali iṣṭavilla.
The faster you work, the earlier you will be finished. ನ-ನು-ಎ---ು---ಗ -ೆ-- -ಾಡುತ-ತ--ೋ ----- ಬೇ- -ುಗಿ---್--ೆ. ನ-ನ- ಎಷ-ಟ- ಬ-ಗ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ಅಷ-ಟ- ಬ-ಗ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತದ-. ನ-ನ- ಎ-್-ು ಬ-ಗ ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ಅ-್-ು ಬ-ಗ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ----------------------------------------------------- ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 0
N-nu -ṣṭ- --------asa -ā-utt-yō --ṭu-b-g- mug--utt-d-. Nīnu eṣṭu bēga kelasa māḍuttīyō aṣṭu bēga mugiyuttade. N-n- e-ṭ- b-g- k-l-s- m-ḍ-t-ī-ō a-ṭ- b-g- m-g-y-t-a-e- ------------------------------------------------------ Nīnu eṣṭu bēga kelasa māḍuttīyō aṣṭu bēga mugiyuttade.
The earlier you come, the earlier you can go. ನೀನು -ಷ-ಟು--ೇಗ---ು-್---- --್ಟ- ಬ-ಗ ಹೋಗಬ-ು--. ನ-ನ- ಎಷ-ಟ- ಬ-ಗ ಬರ-ತ-ತ-ಯ- ಅಷ-ಟ- ಬ-ಗ ಹ-ಗಬಹ-ದ-. ನ-ನ- ಎ-್-ು ಬ-ಗ ಬ-ು-್-ೀ-ೋ ಅ-್-ು ಬ-ಗ ಹ-ಗ-ಹ-ದ-. -------------------------------------------- ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಬಹುದು. 0
Nīn- --ṭu b-ga --ru-tī-- -ṣṭ- --ga h---b---du. Nīnu eṣṭu bēga baruttīyō aṣṭu bēga hōgabahudu. N-n- e-ṭ- b-g- b-r-t-ī-ō a-ṭ- b-g- h-g-b-h-d-. ---------------------------------------------- Nīnu eṣṭu bēga baruttīyō aṣṭu bēga hōgabahudu.
The older one gets, the more complacent one gets. ಮ-ು--ಯ-ಎಷ-ಟ----ಸ್-ನ-ಗ-ತ-ತಾನೋ-ಅಷ-ಟು-ಸ----್ತನಾಗುತ-ತ-ನೆ. ಮನ-ಷ-ಯ ಎಷ-ಟ- ವಯಸ-ಕನ-ಗ-ತ-ತ-ನ- ಅಷ-ಟ- ಸ-ತ-ಪ-ತನ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಮ-ು-್- ಎ-್-ು ವ-ಸ-ಕ-ಾ-ು-್-ಾ-ೋ ಅ-್-ು ಸ-ತ-ಪ-ತ-ಾ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------------------------- ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಕನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. 0
Man-ṣ------u vay-s-an--u----ō aṣṭu sant-̥p-a-āg--t--e. Manuṣya eṣṭu vayaskanāguttānō aṣṭu santr-ptanāguttāne. M-n-ṣ-a e-ṭ- v-y-s-a-ā-u-t-n- a-ṭ- s-n-r-p-a-ā-u-t-n-. ------------------------------------------------------ Manuṣya eṣṭu vayaskanāguttānō aṣṭu santr̥ptanāguttāne.

Learning languages with the Internet

More and more people are learning foreign languages. And more and more people are using the Internet to do so! Online learning is different from the classic language course. And it has many advantages! Users decide for themselves, when they want to learn. They can also choose what they want to learn. And they determine how much they want to learn per day. With online learning, the users are supposed to learn intuitively. That means, they should learn the new language naturally. Just like they learned languages as children or on vacation. As such, the users learn using simulated situations. They experience different things in different places. They must become active themselves in the process. With some programs you need headphones and a microphone. With these you can talk with native speakers. It is also possible to have one's pronunciation analyzed. This way you can continue to improve. You can chat with other users in communities. The Internet also offers the possibility of learning on the go. You can take the language with you everywhere with digital technology. Online courses aren't more inferior than conventional courses. When the programs are well done, they can be very efficient. But it is important that the online course isn't too flashy. Too many animations can distract from the learning material. The brain has to process every single stimulus. As a result, the memory can become overwhelmed quickly. Therefore, it is sometimes better to learn quietly with a book. Those who mix new methods with old will surely make good progress…