Phrasebook

en In the kitchen   »   kn ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

19 [nineteen]

In the kitchen

In the kitchen

೧೯ [ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

19 [Hattombattu]

ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

[aḍige maneyalli.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Do you have a new kitchen? ನ-ಮ-ಮ-ು --ಸ ಅಡ---ಮನ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮದ- ಹ-ಸ ಅಡ-ಗ-ಮನ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ-ು ಹ-ಸ ಅ-ಿ-ೆ-ನ-ಯ-? ----------------------- ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಮನೆಯೆ? 0
N--'--d--h----aḍ--e--neye? Nim'madu hosa aḍigemaneye? N-m-m-d- h-s- a-i-e-a-e-e- -------------------------- Nim'madu hosa aḍigemaneye?
What do you want to cook today? ಇಂದು -ೀ-----ು ಅ---ೆ ಮಾ-ು-್ತ--? ಇ-ದ- ನ-ನ- ಏನ- ಅಡ-ಗ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ? ಇ-ದ- ನ-ನ- ಏ-ು ಅ-ಿ-ೆ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------ ಇಂದು ನೀನು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? 0
I-d- -ī-u -nu-----e-------ī-a? Indu nīnu ēnu aḍige māḍuttīya? I-d- n-n- ē-u a-i-e m-ḍ-t-ī-a- ------------------------------ Indu nīnu ēnu aḍige māḍuttīya?
Do you cook on an electric or a gas stove? ವ--------ಒ---ನ----ಅಥವಾ ಗ್ಯ--್ ಒ---ಬ---ತ್ತೀಯೋ ? ವ-ದ-ಯ-ತ- ಒಲ-ಯನ-ನ- ಅಥವ- ಗ-ಯ-ಸ- ಒಲ- ಬಳಸ-ತ-ತ-ಯ- ? ವ-ದ-ಯ-ತ- ಒ-ೆ-ನ-ನ- ಅ-ವ- ಗ-ಯ-ಸ- ಒ-ೆ ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ- ? ---------------------------------------------- ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತೀಯೋ ? 0
V----- --e--nn--a--avā -y-s-ol-----a---t---? Vidyut oleyannō athavā gyās ole baḷasuttīyō? V-d-u- o-e-a-n- a-h-v- g-ā- o-e b-ḷ-s-t-ī-ō- -------------------------------------------- Vidyut oleyannō athavā gyās ole baḷasuttīyō?
Shall I cut the onions? ನ-----ರು-್ಳಿ----- ಕ----ಿ--ೆ? ನ-ನ- ಈರ-ಳ-ಳ-ಯನ-ನ- ಕತ-ತರ-ಸಲ-? ನ-ನ- ಈ-ು-್-ಿ-ನ-ನ- ಕ-್-ರ-ಸ-ೆ- ---------------------------- ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲೆ? 0
N--u īr-ḷ-i-a--- -a--a--s-le? Nānu īruḷḷiyannu kattarisale? N-n- ī-u-ḷ-y-n-u k-t-a-i-a-e- ----------------------------- Nānu īruḷḷiyannu kattarisale?
Shall I peel the potatoes? ನ--- -ಲೂಗ-್---ಸ--್ಪೆ-ತೆಗೆಯಲ-? ನ-ನ- ಆಲ-ಗಡ-ಡ- ಸ-ಪ-ಪ- ತ-ಗ-ಯಲ-? ನ-ನ- ಆ-ೂ-ಡ-ಡ- ಸ-ಪ-ಪ- ತ-ಗ-ಯ-ೆ- ----------------------------- ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲೆ? 0
N------ūgaḍḍe-----e-t-ge--l-? Nānu ālūgaḍḍe sippe tegeyale? N-n- ā-ū-a-ḍ- s-p-e t-g-y-l-? ----------------------------- Nānu ālūgaḍḍe sippe tegeyale?
Shall I rinse the lettuce? ನಾನ- -----ನ--ು ತೊಳ--ಲ-? ನ-ನ- ಸ-ಪ-ಪನ-ನ- ತ-ಳ-ಯಲ-? ನ-ನ- ಸ-ಪ-ಪ-್-ು ತ-ಳ-ಯ-ೆ- ----------------------- ನಾನು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆಯಲೆ? 0
Nā-u-s-p-annu -oḷey---? Nānu soppannu toḷeyale? N-n- s-p-a-n- t-ḷ-y-l-? ----------------------- Nānu soppannu toḷeyale?
Where are the glasses? ಲೋಟ--- ಎ--ಲಿವ-? ಲ-ಟಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಲ-ಟ-ಳ- ಎ-್-ಿ-ೆ- --------------- ಲೋಟಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
Lōṭa--ḷ- e-li-e? Lōṭagaḷu ellive? L-ṭ-g-ḷ- e-l-v-? ---------------- Lōṭagaḷu ellive?
Where are the dishes? ಪ--್-ೆ--------ಿ--? ಪ-ತ-ರ-ಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಪ-ತ-ರ-ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
P-t-e--ḷu---live? Pātregaḷu ellive? P-t-e-a-u e-l-v-? ----------------- Pātregaḷu ellive?
Where is the cutlery / silverware (am.)? ಚ-ಚ--ಚಾ-ು ---ತು ಫೋ--ಕ್---ು-ಎಲ್ಲ---? ಚಮಚ, ಚ-ಕ- ಮತ-ತ- ಫ-ರ-ಕ- ಗಳ- ಎಲ-ಲ-ವ-? ಚ-ಚ- ಚ-ಕ- ಮ-್-ು ಫ-ರ-ಕ- ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ----------------------------------- ಚಮಚ, ಚಾಕು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
C----a,-c-k---a--------- ga----lliv-? Camaca, cāku mattu phōrk gaḷu ellive? C-m-c-, c-k- m-t-u p-ō-k g-ḷ- e-l-v-? ------------------------------------- Camaca, cāku mattu phōrk gaḷu ellive?
Do you have a tin opener / can opener (am.)? ನ--್ನ---ಿ--ಬ-- ತೆಗ-----ಉಪ-ರಣ ಇ--ಯ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಡಬ-ಬ ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಡ-್- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ---------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಡಬ್ಬ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
Ninn- -------b---t--eyu----pak-r-ṇ--ideya? Ninna baḷi ḍabba tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- ḍ-b-a t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- ------------------------------------------ Ninna baḷi ḍabba tegeyuva upakaraṇa ideya?
Do you have a bottle opener? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ-ಸೀ-ೆ ---ೆ--- ಉಪಕರಣ-ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಸ-ಸ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಸ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ---------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೀಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
Nin-a --ḷi--ī-e-t-g-yu----p--ar-ṇ- ide--? Ninna baḷi sīse tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- s-s- t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- ----------------------------------------- Ninna baḷi sīse tegeyuva upakaraṇa ideya?
Do you have a corkscrew? ನ--್ನ--ಳ-------ಳ ತ-ಗ-ಯುವ-ಉ---ಣ---ೆಯ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಮ-ಚ-ಚಳ ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉಪಕರಣ ಇದ-ಯ? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಮ-ಚ-ಚ- ತ-ಗ-ಯ-ವ ಉ-ಕ-ಣ ಇ-ೆ-? ------------------------------------ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಇದೆಯ? 0
N-n-a baḷ- m-cc-ḷ- -ege--v- u-a-a-a-- id-y-? Ninna baḷi muccaḷa tegeyuva upakaraṇa ideya? N-n-a b-ḷ- m-c-a-a t-g-y-v- u-a-a-a-a i-e-a- -------------------------------------------- Ninna baḷi muccaḷa tegeyuva upakaraṇa ideya?
Are you cooking the soup in this pot? ನ-ನ--ಸ-ರ-್ನ- --ಪಾ--ರೆಯ-್ಲ- ಮ-ಡು-್ತ--? ನ-ನ- ಸ-ರನ-ನ- ಈ ಪ-ತ-ರ-ಯಲ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಸ-ರ-್-ು ಈ ಪ-ತ-ರ-ಯ-್-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------------- ನೀನು ಸಾರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? 0
N-n- ---an-- --p-tre--lli-mā-uttī-a? Nīnu sārannu ī pātreyalli māḍuttīya? N-n- s-r-n-u ī p-t-e-a-l- m-ḍ-t-ī-a- ------------------------------------ Nīnu sārannu ī pātreyalli māḍuttīya?
Are you frying the fish in this pan? ನ-ನು-ಮೀನನ್ನ- - ಬಾ---ೆ---ಲ- ---ಿಯುತ-ತೀ-? ನ-ನ- ಮ-ನನ-ನ- ಈ ಬ--ಡಲ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಮ-ನ-್-ು ಈ ಬ-ಂ-ಲ-ಯ-್-ಿ ಹ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ಯ- --------------------------------------- ನೀನು ಮೀನನ್ನು ಈ ಬಾಂಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತೀಯ? 0
N-nu -īn-n-u-ī -āṇ-a--ya-li --riy--tī-a? Nīnu mīnannu ī bāṇḍaleyalli huriyuttīya? N-n- m-n-n-u ī b-ṇ-a-e-a-l- h-r-y-t-ī-a- ---------------------------------------- Nīnu mīnannu ī bāṇḍaleyalli huriyuttīya?
Are you grilling the vegetables on this grill? ನ--- ತರಕಾರ---ನ್---ಗ--ಿಲ್ -ೇಲ- ಬ---ಸ-ತ್-ೀಯ? ನ-ನ- ತರಕ-ರ-ಗಳನ-ನ- ಗ-ರ-ಲ- ಮ-ಲ- ಬ-ಯ-ಸ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ತ-ಕ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ಗ-ರ-ಲ- ಮ-ಲ- ಬ-ಯ-ಸ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------------------ ನೀನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತೀಯ? 0
Nī-- tar--ā-----a--u-------ē-- -ēy-suttīya? Nīnu tarakārigaḷannu gril mēle bēyisuttīya? N-n- t-r-k-r-g-ḷ-n-u g-i- m-l- b-y-s-t-ī-a- ------------------------------------------- Nīnu tarakārigaḷannu gril mēle bēyisuttīya?
I am setting the table. ನಾನ- -ಟ- -ೇಜನ-ನು-ಅಣ--ಮ-ಡ-ತ್-ೇನೆ. ನ-ನ- ಊಟದ ಮ-ಜನ-ನ- ಅಣ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಊ-ದ ಮ-ಜ-್-ು ಅ-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ನಾನು ಊಟದ ಮೇಜನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 0
N--u---ad---ēj-nnu aṇi māḍu-tē--. Nānu ūṭada mējannu aṇi māḍuttēne. N-n- ū-a-a m-j-n-u a-i m-ḍ-t-ē-e- --------------------------------- Nānu ūṭada mējannu aṇi māḍuttēne.
Here are the knives, the forks and the spoons. ಇಲ-ಲಿ-----, ಫ-ರ-ಕ್ ಮ-್ತು-----ಳ---. ಇಲ-ಲ- ಚ-ಕ-, ಫ-ರ-ಕ- ಮತ-ತ- ಚಮಚಗಳ-ವ-. ಇ-್-ಿ ಚ-ಕ-, ಫ-ರ-ಕ- ಮ-್-ು ಚ-ಚ-ಳ-ವ-. ---------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚಮಚಗಳಿವೆ. 0
Illi--āku,--h----m--t- -a-ac-g-ḷ-ve. Illi cāku, phōrk mattu camacagaḷive. I-l- c-k-, p-ō-k m-t-u c-m-c-g-ḷ-v-. ------------------------------------ Illi cāku, phōrk mattu camacagaḷive.
Here are the glasses, the plates and the napkins. ಇ---- --ಟಗ--- --್----- --್ತು ----್ತ್---ು--ವೆ. ಇಲ-ಲ- ಲ-ಟಗಳ-, ತಟ-ಟ-ಗಳ- ಮತ-ತ- ಕರವಸ-ತ-ರಗಳ- ಇವ-. ಇ-್-ಿ ಲ-ಟ-ಳ-, ತ-್-ೆ-ಳ- ಮ-್-ು ಕ-ವ-್-್-ಗ-ು ಇ-ೆ- --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಗಳು, ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆ. 0
Illi--ōṭ-----, --ṭṭeg-ḷu---t---k-ravas-r-ga-u ---. Illi lōṭagaḷu, taṭṭegaḷu mattu karavastragaḷu ive. I-l- l-ṭ-g-ḷ-, t-ṭ-e-a-u m-t-u k-r-v-s-r-g-ḷ- i-e- -------------------------------------------------- Illi lōṭagaḷu, taṭṭegaḷu mattu karavastragaḷu ive.

Learning and styles of learning

If someone isn't making much progress in learning, they may be learning the wrong way. That is to say, they aren't learning in a way that works with their ‘style’. There are four learning styles that are generally recognized. These learning styles are associated with the sensory organs. There are auditory, visual, communicative, and motoric learning styles. Auditory types learn best what they hear. For example, they can remember melodies well. When studying they read to themselves; they learn vocabulary out loud. This type often talks to himself. CDs or lectures on the topic are helpful for him. The visual type learns best what he sees. For him, it is important to read information. He takes a lot of notes when studying. He also likes to learn using pictures, tables and flash cards. This type reads a lot and dreams often and in color. They learn best in a nice environment. The communicative type prefers conversations and discussions. They need interaction, or dialog with others. They ask a lot of questions in class and learn well in groups. The motoric type learns through movement. They prefer the method ‘learning by doing’ and want to try everything. They like to be physically active or chew gum when studying. They don't like theories, but experiments. It's important to note that almost everyone is a mix of these types. So there is no one that represents a single type. That's why we learn best when we enlist all our sensory organs. Then our brain is activated in many ways and stores new content well. Read, discuss and listen to vocabulary! And then do sports afterwards!
Did you know?
Indonesian is spoken by more than 160 million people. It is the native language of only 30 million, however. This is due to the fact that almost 500 different ethnic groups live in Indonesia. They speak 250 different languages that branch out into many dialects. Such a linguistic variety can naturally lead to problems. Today's Indonesian has thus been implemented as the standardized national language. It is taught in every school in addition to the native language. Indonesian is counted among the Austronesian languages. It is so closely related to Malay that the two languages are considered almost identical. There are many advantages to learning Indonesian. The grammar rules are not very complicated. The orthography is also not difficult. You can base pronunciation on the spelling. Many Indonesian words come from other languages, which makes learning easier. And soon Indonesian will be one of the most important languages of the world!