Phrasebook

en asking for something   »   kn ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು

74 [seventy-four]

asking for something

asking for something

೭೪ [ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74 [Eppattanālku]

ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು

[ēnannādaru kēḷikoḷḷuvudu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Can you cut my hair? ನ-ಮ---ನ-್--ಕೂ----ನು --್ತರಿಸ-ು-ಆಗುತ್--ೆಯೆ? ನ-ಮಗ- ನನ-ನ ಕ-ದಲನ-ನ- ಕತ-ತರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ನ-್- ಕ-ದ-ನ-ನ- ಕ-್-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------------- ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
ni-age--ann- -ū-a-a--- ---tar--a---ā------e-e? nimage nanna kūdalannu kattarisalu āguttadeye? n-m-g- n-n-a k-d-l-n-u k-t-a-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- nimage nanna kūdalannu kattarisalu āguttadeye?
Not too short, please. ಆದ-ೆ--ು-ಬ ------ಾ-ಿ--ೇ-. ಆದರ- ತ--ಬ ಚ-ಕ-ಕದ-ಗ- ಬ-ಡ. ಆ-ರ- ತ-ಂ- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ-ಿ ಬ-ಡ- ------------------------ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಡ. 0
Ādar- -um-a-ci-ka-āg------. Ādare tumba cikkadāgi bēḍa. Ā-a-e t-m-a c-k-a-ā-i b-ḍ-. --------------------------- Ādare tumba cikkadāgi bēḍa.
A bit shorter, please. ದ---ಟ--- ಇ---ೂ -್ವಲ------್ಕ--ಗ-ರ-ಿ. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಇನ-ನ- ಸ-ವಲ-ಪ ಚ-ಕ-ಕದ-ಗ-ರಲ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಇ-್-ೂ ಸ-ವ-್- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ-ಿ-ಲ-. ----------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ. 0
Day-vi-ṭ-----ū s-a-p- ci-ka-ā-ir--i. Dayaviṭṭu innū svalpa cikkadāgirali. D-y-v-ṭ-u i-n- s-a-p- c-k-a-ā-i-a-i- ------------------------------------ Dayaviṭṭu innū svalpa cikkadāgirali.
Can you develop the pictures? ನ---- -ಿತ-ರ--ನ್-ು -ಂ--ಕ--ಸ-ು ಆಗು--ತದೆ-ೆ? ನ-ಮಗ- ಚ-ತ-ರಗಳನ-ನ- ಸ-ಸ-ಕರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಚ-ತ-ರ-ಳ-್-ು ಸ-ಸ-ಕ-ಿ-ಲ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ---------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N-------it-aga-a--u---nska-is-lu---u-----y-? Nimage citragaḷannu sanskarisalu āguttadeye? N-m-g- c-t-a-a-a-n- s-n-k-r-s-l- ā-u-t-d-y-? -------------------------------------------- Nimage citragaḷannu sanskarisalu āguttadeye?
The pictures are on the CD. ಚಿ--ರ-ಳ- ಸಿ-ಡ--ಲ್-ಿ ---. ಚ-ತ-ರಗಳ- ಸ- ಡ-ಯಲ-ಲ- ಇವ-. ಚ-ತ-ರ-ಳ- ಸ- ಡ-ಯ-್-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. 0
Ci-ra-aḷ- -i ḍ------ -v-. Citragaḷu si ḍiyalli ive. C-t-a-a-u s- ḍ-y-l-i i-e- ------------------------- Citragaḷu si ḍiyalli ive.
The pictures are in the camera. ಚಿತ್ರಗ-ು--್ಯಾ--ದ-್ಲಿ-ಇವೆ. ಚ-ತ-ರಗಳ- ಕ-ಯ-ಮರದಲ-ಲ- ಇವ-. ಚ-ತ-ರ-ಳ- ಕ-ಯ-ಮ-ದ-್-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------- ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. 0
Ci-ra---u-k--m--a-al-- -v-. Citragaḷu kyāmaradalli ive. C-t-a-a-u k-ā-a-a-a-l- i-e- --------------------------- Citragaḷu kyāmaradalli ive.
Can you fix the clock? ನ-ಮಗ- ಗ-ಿಯ-ರವನ-ನು-ರ-ಪೇ-- ಮ--ಲ- ಆಗ--್ತದೆ--? ನ-ಮಗ- ಗಡ-ಯ-ರವನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಗ-ಿ-ಾ-ವ-್-ು ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ------------------------------------------ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ni-a-e--a-i----vannu ripēr--m-ḍa-- āg-----ey-? Nimage gaḍiyāravannu ripēri māḍalu āguttadeye? N-m-g- g-ḍ-y-r-v-n-u r-p-r- m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Nimage gaḍiyāravannu ripēri māḍalu āguttadeye?
The glass is broken. ಗ-ಜು ಒ-ೆದ---ೋಗಿ--. ಗ-ಜ- ಒಡ-ದ- ಹ-ಗ-ದ-. ಗ-ಜ- ಒ-ೆ-ು ಹ-ಗ-ದ-. ------------------ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. 0
G--------u h-g--e. Gāju oḍedu hōgide. G-j- o-e-u h-g-d-. ------------------ Gāju oḍedu hōgide.
The battery is dead / empty. ಬ--ಾ--ಿ ------ಗ-ದ-. ಬ-ಯ-ಟರ- ಖ-ಲ-ಯ-ಗ-ದ-. ಬ-ಯ-ಟ-ಿ ಖ-ಲ-ಯ-ಗ-ದ-. ------------------- ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 0
B-āṭ----khā---ā--d-. Byāṭari khāliyāgide. B-ā-a-i k-ā-i-ā-i-e- -------------------- Byāṭari khāliyāgide.
Can you iron the shirt? ನಿಮಗ----ಗಿಯ---ು--ಸ-ತ್ರ--ಮ--ಲು--ಗು---ದೆಯ-? ನ-ಮಗ- ಅ-ಗ-ಯನ-ನ- ಇಸ-ತ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಅ-ಗ-ಯ-್-ು ಇ-್-್-ಿ ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N--a-- -ṅg-ya--- is--i-mā---- āgut------? Nimage aṅgiyannu istri māḍalu āguttadeye? N-m-g- a-g-y-n-u i-t-i m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ----------------------------------------- Nimage aṅgiyannu istri māḍalu āguttadeye?
Can you clean the pants / trousers? ನಿ--ೆ--ರಾಯ---್ನು-ಒ-ೆಯಲ--ಆ---್-ದ-ಯ-? ನ-ಮಗ- ಷರ-ಯ-ಯನ-ನ- ಒಗ-ಯಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಷ-ಾ-ಿ-ನ-ನ- ಒ-ೆ-ಲ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------- ನಿಮಗೆ ಷರಾಯಿಯನ್ನು ಒಗೆಯಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Nim--- ----y------ og------ā---ta--y-? Nimage ṣarāyiyannu ogeyalu āguttadeye? N-m-g- ṣ-r-y-y-n-u o-e-a-u ā-u-t-d-y-? -------------------------------------- Nimage ṣarāyiyannu ogeyalu āguttadeye?
Can you fix the shoes? ನ-ಮ---ಪ-ದರ---ೆ--ನ-----ಿ-ೇರಿ --ಡ-ು--ಗುತ್ತ-ೆ-ೆ? ನ-ಮಗ- ಪ-ದರಕ-ಷ-ಗಳನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಪ-ದ-ಕ-ಷ-ಗ-ನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Nimage p--a-a-ṣe-a---n--r---ri m-ḍ-l- āg-t-a----? Nimage pādarakṣegaḷannu ripēri māḍalu āguttadeye? N-m-g- p-d-r-k-e-a-a-n- r-p-r- m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ------------------------------------------------- Nimage pādarakṣegaḷannu ripēri māḍalu āguttadeye?
Do you have a light? ನಿ-್---ಳ- ಬೆ-ಕ----್ಟ--ಇದೆ--? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಬ--ಕ-ಪ-ಟ-ಟಣ ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಬ-ಂ-ಿ-ೊ-್-ಣ ಇ-ೆ-ೇ- ---------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಇದೆಯೇ? 0
Nim'-a-b-ḷ- b--k---ṭṭ--- idey-? Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa ideyē? N-m-m- b-ḷ- b-ṅ-i-o-ṭ-ṇ- i-e-ē- ------------------------------- Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa ideyē?
Do you have a match or a lighter? ನಿಮ---ಬಳ--ಬ-ಂ-ಿಪ-ಟ್ಟಣ----ಾ ಲೈಟ-್ ಇ-ೆ--? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಬ--ಕ-ಪ-ಟ-ಟಣ ಅಥವ- ಲ-ಟರ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಬ-ಂ-ಿ-ೊ-್-ಣ ಅ-ವ- ಲ-ಟ-್ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಲೈಟರ್ ಇದೆಯೆ? 0
N------ba---b---i--ṭṭ--a---havā -ai----i----? Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa athavā laiṭar ideye? N-m-m- b-ḷ- b-ṅ-i-o-ṭ-ṇ- a-h-v- l-i-a- i-e-e- --------------------------------------------- Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa athavā laiṭar ideye?
Do you have an ashtray? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ --- --ರೇ-ಇ---ೆ? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಆಷ- ಟ-ರ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಆ-್ ಟ-ರ- ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಷ್ ಟ್ರೇ ಇದೆಯೆ? 0
N-m'm- b-ḷ--ā--ṭ---i--y-? Nim'ma baḷi āṣ ṭrē ideye? N-m-m- b-ḷ- ā- ṭ-ē i-e-e- ------------------------- Nim'ma baḷi āṣ ṭrē ideye?
Do you smoke cigars? ನೀ-- -ು-್----ೇದುತ್-ೀರಾ? ನ-ವ- ಚ-ಟ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಚ-ಟ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------- ನೀವು ಚುಟ್ಟಾ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
Nīvu cu-ṭ- -ē------ā? Nīvu cuṭṭā sēduttīrā? N-v- c-ṭ-ā s-d-t-ī-ā- --------------------- Nīvu cuṭṭā sēduttīrā?
Do you smoke cigarettes? ನ-ವ- -ಿ--ೇ------ು---ೀ--? ನ-ವ- ಸ-ಗರ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಗ-ೇ-್ ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
Nīvu--i-a----sēd-tt--ā? Nīvu sigarēṭ sēduttīrā? N-v- s-g-r-ṭ s-d-t-ī-ā- ----------------------- Nīvu sigarēṭ sēduttīrā?
Do you smoke a pipe? ನ-ವು -ೈಪ್ -ೇದುತ----ಾ? ನ-ವ- ಪ-ಪ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಪ-ಪ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? --------------------- ನೀವು ಪೈಪ್ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
N--- paip sēd---īr-? Nīvu paip sēduttīrā? N-v- p-i- s-d-t-ī-ā- -------------------- Nīvu paip sēduttīrā?

Learning and reading

Learning and reading belong together. Of course, this is especially true when learning foreign languages. He who wants to learn a new language well must read many texts. When reading literature in a foreign language, we process entire sentences. Our brain learns vocabulary and grammar in context. This helps it to save the new content easily. Our memory has a harder time remembering individual words. By reading, we learn which meaning words can have. As a result, we develop a sense for the new language. Naturally, the foreign-language literature must not be too difficult. Modern short stories or crime novels are often entertaining. Daily newspapers have the advantage that they are always current. Children's books or comics are also suitable for learning. The pictures facilitate the understanding of the new language. Regardless of which literature you select – it should be entertaining! That means, a lot should happen in the story so that the language is varied. If you don't find anything, special textbooks can also be used. There are many books with simple texts for beginners. It's important to always use a dictionary when reading. Whenever you don't understand a word, you should look it up. Our brain is activated by reading and learns new things quickly. For all words that one does not understand, one compiles a file. This way those words can be reviewed often. It also helps to highlight unfamiliar words in the text. Then, you'll recognize them right away the next time. You will progress much quicker if you read a foreign language daily. For our brain learns quickly to imitate the new language. It can happen that you even think in the foreign language eventually…